Beschrijvende studie naar de evaluatie van de Sociale Agenda Limburg

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Academische Werkplaats Publieke Gezondheid
Adres organisatie:

Duboisdomein 30

6229GT Maastricht

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Beschrijvende studie naar de evaluatie van de Sociale Agenda Limburg
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Ja, Universiteit Maastricht
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Ten opzichte van andere Nederlanders zijn Limburgers, en met name Zuid-Limburgers, veelal ongezonder en leven ze ongeveer een jaar korter. Het is nog niet gelukt om die gezondheidsachterstand in te lopen. En het aantal volwassen inwoners dat aangeeft in goede gezondheid te verkeren is bijna 10% lager dan het Nederlands gemiddelde.

In Sociale Agenda van Limburg 2025 “Koers voor een vitaler Limburg”, geeft de Provincie Limburg aan een trendbreuk te willen bewerkstelligen. Bedoeling is in 2025 de eerste achterstanden in gezondheid en participatie te hebben ingelopen, met name wat betreft (arbeids)participatie, onderwijs, gezondheid, opvoeding en sociaal kapitaal. Om de voortgang en trends in de geselecteerde gebieden te volgen, heeft de Provincie een opdracht gegeven aan de Universiteit Maastricht om de beschikbare data uit bestaande bronnen in kaart te brengen over de periode 2012 – 2020.
Doel
1. De relevante indicatoren uit de GGD-monitors te selecteren zodat deze meegenomen kunnen worden in de evaluatiestudie van de sociale agenda;
2. De nul-meting voor de geselecteerde indicatoren te rapporteren
Vraagstelling(en)
Hoe ontwikkelt zich de situatie in Limburg wat betreft (arbeids)participatie, onderwijs, gezondheid, opvoeding en sociaal kapitaal ten opzichte van de rest van Nederland in de periode 2012 – 2020, en waar mogelijk specifiek in vergelijking met Oost Groningen en Rotterdam?

Doelpopulatie
De totale volwassenen bevolking (19+) van Nederland.
Analyseplan
In de analyse kijken we vooral naar trends in de tijd vanaf 2012. Om trendwijzigingen te kunnen vaststellen en verschillen daarin ten opzichte van andere regio’s is een langere meetperiode nodig. Om die reden is de periode 2012 – 2020 gekozen.

Voor de geselecteerde indicatoren presenteren we zowel de totalen als uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorieën (19-27, 27-65, 55+) onderwijsniveaus (laag, midden, hoog), werkstatus, inkomen en etnische afkomst. De uiteindelijke selectie wordt mede bepaald door kwaliteit en compleetheid van de data.
Zorgkosten (VEKTIS) zouden gebruikt worden als een proxy indicator voor gezondheid. Nulmeting en toekomstige trends worden uitgewerkt en uitgesplitst naar demografische en sociaaleconomische variabelen uit de GGD monitor.
Verder wordt de sociale gradiënt van de gezondheidsindicatoren en de zorgkosten berekend tussen de geselecteerde regio’s en op landelijk niveau (naar onderwijs, inkomen, migratie-achtergrond en buurt SCP Statusscore). Dit wordt uitgevoerd aan de hand van een multiple regressie benadering met correcties voor relevante confounders op individuele niveau (bijv. leeftijd of geslacht). De regressie coëfficiënten voor de geselecteerde sociaaleconomische variabelen (bijvoorbeeld onderwijs in 3 categorieën) worden vergeleken zodat de grootte van de kloof tussen de sociaaleconomische groepen inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit gebeurt voor zowel 2012 als 2016 om de trend in de tijd te volgen.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Huiselijk geweld, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau, Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Inkomen, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Ja, VEKTIS data.
VEKTIS (zorggebruik) levert inzicht op in de zorgkosten voor zorg die verzekerd is in de basisverzekering. Met name de kosten voor de huisarts, ziekenhuis en GGZ zijn interessant in het kader van de onderzoeksvraag. Deze gegevens zijn beschikbaar voor heel Nederland.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

De Limburgse gegevens worden uitgesplitst naar Zuid en Noord Limburg, en tevens naar de 5 regio’s en naar gemeenten en vergeleken met Oost Groningen, Rotterdam en het landelijk gemiddelde.

Oost-Groningen wordt als vergelijkingsgebied meegenomen omdat het te maken heeft met bevolkingskrimp, net als Zuid-Limburg. Rotterdam wordt als vergelijkingsgebied meegenomen omdat het een relatief groot bevolkingsaandeel heeft uit de lagere sociaaleconomische klassen, net als Zuid-Limburg.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Eind rapport naar de Provincie Limburg
Mogelijk als wetenschappelijk artikel in (inter)nationale tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Maart 2018
Overige opmerkingen:
Eenzelfde aanvraag zal worden ingediend voor de gegevens van 2016.
GGD Rotterdam en GGD Groningen hebben ingestemd met dit voorstel.

mobiel nr Maria Jansen; 06-42542344