Gezondheid beroepsbevolking

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antoni van Leeuwenhoeklaan 9

3721MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Gezondheid beroepsbevolking
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van SZW
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Het project “Gezondheid van de beroepsbevolking” is onderdeel van de opdracht ‘Kerncijfers Beroepsziekten’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Het project richt zich op de gezondheidstoestand en leefstijlfactoren in de beroepsbevolking (werkenden). Speciale aandacht besteden we hierbij aan de invloed van verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het is van belang om meer inzicht te krijgen in de gezondheid van werkenden, en de mogelijkheden en beperkingen om langer door te werken.

Doel
In dit onderzoek willen we kijken hoe de groep werkenden met een lage sociaaleconomische status (gedefinieerd op basis van opleiding) er uitziet qua gezondheid en andere relevante factoren (onder andere ervaren gezondheid, beperkingen) en of zij hierin verschillen van werkenden met een hogere sociaaleconomische status.
Ten behoeve van beleidsontwikkeling Duurzame Inzetbaarheid willen wij in dit onderzoek kijken naar de werkenden met een lage SES vergeleken met die met een hoge SES qua gezondheid, beperkingen en andere relevante factoren (determinanten alcohol, roken). We zoomen in op de groep 60- tot 70-jarigen (overgangsfase naar pensioen). Zo is bekend dat mensen met een lage SES minder lang in goede gezondheid leven, met mogelijke consequenties voor langer door kunnen doorwerken.

Vraagstelling(en)
- Hoe groot is het aandeel werkenden dat hun ervaren gezondheid als (zeer) goed ervaart, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, geslacht, en/of sociaaleconomische status?
- Hoe groot is het aandeel 65-plussers dat hun ervaren gezondheid als (zeer) goed ervaart, uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, geslacht en/of sociaaleconomische status?
- Hoe groot is het aandeel werkenden dat beperkingen (OECD) ervaart uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, geslacht en/of sociaaleconomische status?
- Hoe groot is het aandeel 65-plussers dat beperkingen (OECD) ervaart uitgesplitst naar leeftijdscategorieën, geslacht en/of sociaaleconomische status?

Doelpopulatie
De groep 18+ uit de Nederlandse bevolking

Analyseplan
Beschrijvende analyses: naar populatie gewogen cijfers waaronder percentages, 95%BI’s, gemiddelden, SE’s (mbv SPSS)
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Het onderzoek wordt uitgewerkt in een RIVM/SZW (brief)rapport (publicatie zomer 2018) en eventueel op de website VZinfo.nl.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Augustus 2018
Overige opmerkingen: