Overzicht wet & regelgeving

Bevolkingsaantallen per gemeente naar GGD regio 2013

In de tabel zijn de (totale) bevolkingsaantallen per gemeente weergegeven, deze staan gerangschikt naar GGD regio zoals ingedeeld op 1-1-2013. (Bron CBS; voorlopige cijfers januari 2013)

-
1535

Programma Masterclass DEF-MJ

Programma Masterclass DEF-MJ

-
602

Masterclass AWPG March 2013

Masterclass AWPG March 2013

-
358

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. Betreft deeplink naar actuele wettekst. http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468

-
835