Nieuwsbericht

Omgevingswet in de Eerste Kamer

17 maart 2016 | 2 minuten lezen

De Eerste Kamer heeft dinsdag 15 maart 2016 gedebatteerd met minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) over de Omgevingswet. GGD GHOR Nederland was aanwezig bij dit debat.
De algemene conclusie van het debat was dat de behandeling van de Omgevingswet in de Eerste Kamer in ieder geval niet tot een verslechtering heeft geleid met betrekking tot het belang van gezondheid. Overigens heeft het belang van gezondheid ook niet in aanzien gewonnen. Wel biedt het traject van de behandeling van de AMvB’s en de invoeringswet voldoende mogelijkheden om het belang van gezondheid te verstevigen en de rol en positie van de GGD te versterken.

Hieronder een korte samenvatting van het eerste en tweede termijn van het debat van dinsdag 15 maart. Een volledige samenvatting vind je op de website van de Eerste Kamer

Samenvatting debat; belangrijke thema’s en gezondheid
De politieke partijen hebben in hun eerste termijn een breed scala van thema’s aan de orde gebracht. Belangrijke thema’s waren:

  • de spanning tussen “decentrale verantwoordelijkheden en bevoegdheden” en “centrale/rijksbelangen”,
  • opnemen van basisnormen in de Omgevingswet (i.p.v. in de Algemene Maatregelen van Bestuur),
  • ICT en de Laan van de Leefomgeving
  • goede participatie (van belanghebbenden, stakeholders, belangengroepen en burgers) in het proces van de omgevingsplannen en het aspect van gelijkwaardige bescherming.

Een drietal partijen (GroenLinks, D66 en de PvdA) hebben in hun bijdrage nadrukkelijk aandacht gevraagd voor gezondheid. De algemene teneur van de Eerste Kamer was dat zij niet te veel willen veranderen aan de Omgevingswet zoals deze door de Tweede Kamer is aangenomen.

Minister Schultz is uitgebreid ingegaan op de onderwerpen die de Eerste Kamerleden hebben aangedragen. De minister stond met veel vertrouwen de Omgevingswet te verdedigen, waarbij zij voor belangrijke inhoudelijke discussiepunten zoals normen, kwaliteit van omgevingswaarden en dergelijke naar de behandeling van de AMvB’s en de invoeringswet verwees. Daar zou nog alle ruimte voor een inhoudelijke discussie zijn. Op dit moment zou de discussie, volgens haar, vooral over het proces van de Omgevingswet moeten gaan.
Wel heeft de minister stilgestaan bij het participatietraject van de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Met de VNG, IPO, VNO-NCW en de milieubeweging wil zij in gesprek gaan om dit traject handen en voeten te geven. Bij voorkeur komt het participatietraject in het model-omgevingsplan van de VNG, omdat dit onderdeel wezenlijk anders is dan in de huidige procedures.

In de tweede termijn van de Kamer zijn onder meer moties ingediend op het terrein van de wettelijke termijnen voor het uitvoeren van een besluit, gelijkwaardige bescherming en het opnemen van basisnormen in de wet. Alle moties zijn verworpen. In principe is de wet ongewijzigd aangenomen.

Achtergrondinformatie: omgevingswet en tijdsplanning
Het wetsvoorstel van de Omgevingswet beoogt het omgevingsrecht te bundelen in één Omgevingswet. De gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten worden in één wet geïntegreerd met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures.
Op 22 maart 2016 wordt gestemd over het wetsvoorstel en over de vijf moties die tijdens het debat zijn ingediend.

HomeThema'sProfessionals