Overzicht publicaties

Eerste thema Volksgezondheid Toekomst Verkenning GGD Brabant-Zuidoost online

De Volksgezondheid Toekomst Verkenning van de GGD Brabant-Zuidoost geeft inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen die belangrijk zijn voor de volksgezondheid. We bieden inspiratie en...

-
97

Verkenning toezicht bij GGD, rapport van Lysias

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias Advies in de eerste helft van 2015 een verkenning uitgevoerd hoe de pijler ‘toezicht houden’ in praktijk wordt ingevuld en met welke...

-
3292

model toetsingskader kwaliteitstoezicht Wmo, werkdocument GGD GHOR Nederland

Dit model voor een toetsingskader is opgesteld ten behoeve van het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het betreft een nadere invulling en uitwerking...

-
3248

Aantallen nieuwkomers uit Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Polen naar GGD en gemeente

Tabellen met aantallen 1e en 2e generatie nieuwkomers naar GGD en gemeente op 1 januari 2014 naar leeftijdsgroep en geslacht

-
1635

Inventarisatie zorgcoöperaties 2014

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft tijdens een inventarisatieonderzoek, in samenwerking met Universiteit Utrecht en het Kenniscentrum Institutions of the Open Society, 101...

-
866

Focuslijst WMO 2015

Het Transitiebureau Wmo, een samenwerkingsverband van VNG en VWS, heeft op basis van het stappenplan Wmo in juni een focuslijst opgesteld voor implementatie van de Wmo 2015 in het jaar 2014.

-
571

Decentralisatie beschermd wonen, brief 22 juli 2014, VWS

In het wetsvoorstel WMO is de decentralisatie van beschermd wonen naar het gemeentelijk domein. Centrumgemeenten hebben daarbij ten aanzien van opvang en beschermd wonen een bijzondere...

-
782

Meedoen is gezond! informatiekaart

Informatiekaart voor gemeenten over de relatie publieke gezondheid en het sociale domein, met voorbeelden van wat GGD'en kunnen betekenen bij de transities. zie: www.invoeringwmo.nl

-
2019

Evaluatie Pilot Noorderkwartier Leiden: wijkgericht experiment door 14 zorg- en hulpverleners ten behoeve van transitiecliënten Awbz-Wmo

Veertien zorgverleners hebben in de gemeente Leiden geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen in het kader van de transitie van Awbz naar Wmo. De GGD Hollands Midden heeft dit experiment...

-
2614

Meedoen is gezond, publieke gezondheid in het sociaal domein

Nu gemeenten extra taken krijgen, is het van groot belang om de samenhang te borgen tussen bestaande en nieuwe taken, tussen publieke gezondheid en jeugd, langdurige zorg en participatie. Dat kan...

-
3251