Nieuwsbericht

Wijziging Regeling Kwaliteit Kinderopvang: Meertalige buitenschoolse opvang en cao.

Op 26 augustus 2016 geplaatst door

Meertalige buitenschoolse opvang

Per 1 september wordt de Regeling Kwaliteit gewijzigd in verband met de mogelijkheid voor aanbieden van meertalige buitenschoolse opvang en de collectieve arbeidsovereenkomst.

Een houder heeft de mogelijkheid om buitenschoolse opvang (bso), voor ten hoogste 50% van de openingstijd van het kindercentrum per jaar, in de Duitse, Engelse of Franse taal aan te bieden.

De volgende wijzigingen worden van kracht:

 1. De beroepskrachten meertalige bso hebben de juiste opleidings- en  taaleisen:
  • Opleidingseisen die gelden voor de reguliere beroepskrachten (cao kinderopvang)
  • Een certificaat waaruit blijkt dat hij/zij de Duitse, Franse of Engelse taal beheerst  op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen.
  • Dit niveau moet behaald  zijn op de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken;
 2. De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan beschreven op welke wijze de meertalige opvang  in de bso wordt vormgegeven.
 3. De meest recente collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang is van toepassing in plaats van “de collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang 2012- 2014”
   

In de toelichting zijn de volgende onderwerpen uitgewerkt:

 1. De beroepskracht meertalige opvang is in het bezit van een geldige beroepskwalificatie volgens de geldende cao;
 2. De beroepskracht meertalige opvang voldoet aan de taaleis en bezit een certificaat of diploma waaruit blijkt dat hij of zij kennis heeft van het Duits, Engels of Frans op ten minste niveau B2 voor de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken. Bij het ontbreken van een certificaat zal het taalniveau op een andere wijze aannemelijk worden gemaakt;
 3. De houder beschrijft in het pedagogisch beleidsplan de wijze waarop meertalige bso in het kindercentrum wordt vormgegeven:
  • Hoe het kindercentrum ervoor zorgt dat de opvang in ieder geval voor 50% van de openingstijd per jaar in de Nederlandse taal (dan wel de Friese taal of een streektaal die in levend gebruik is) wordt verzorgd;
  • Hoe en voor welk percentage van de openingstijd de opvang in het Duits, Engels of Frans wordt verzorgd.
  • Hoe de meertaligheid praktisch wordt vormgegeven, zowel wanneer er meerdere beroepskrachten op de groep staan als wanneer dat niet het geval is, bijvoorbeeld aan de randen van de dag of tijdens pauzes of indien sprake is van een basisgroep met een beperkt aantal kinderen.
 4. De houder vraagt de oudercommissie om advies over elk voorgenomen besluit dat betrekking heeft op het beleid met betrekking tot meertalige bso (op grond van artikel 1.60, eerste lid, onder a,);
 5. De houder van een kindercentrum heeft ten minste eenmaal per 12 maanden overleg met de oudercommissie over de invulling van het nog te voeren en al gevoerde beleid met betrekking tot meertalige bso. (Op grond van artikel 1.60, vierde lid)
   

Toezicht:

Het pedagogisch beleidsplan is de basis voor de toezichthouder om te toetsen of wordt voldaan aan het vereiste dat de meertalige bso voor ten hoogste 50% van de openingstijd per jaar plaatsvindt.

Daarnaast is het aan de houder om aannemelijk te maken dat de opvang voor ten hoogste 50% van de openingstijd per jaar meertalig plaatsvindt. De houder kan dit aantonen aan de hand van bijvoorbeeld personeelsroosters en aanwezigheidsregistraties.

 

Itemlijsten

De itemlijsten zullen per 1 januari 2017 in de GIR worden opgenomen. Dit heeft te maken met de bestaande afspraken dat tweemaal per jaar in januari en juli een release van de GIR is,

Dit houdt niet in dat toezicht niet mogelijk is. Als, in overleg met de betreffende gemeente, gekozen wordt voor toezicht is mogelijk om het oordeel binnen de huidige items te verwerken.

 

Adviezen aan SZW

Zowel GGD GHOR Nederland als de VNG hebben in de uitvoeringstoets adviezen aan de minister gegeven.

De volgende punten kunnen als knelpunt naar voren komen:

 1. Het toezien op het hanteren van de 50% regel;
 2. Het beoordelen van het vereiste taalniveau aan de hand van certificaten en diploma’s;
 3. De bewaarplicht voor houders van roosters en aanwezigheidsregistraties;
 4. De emotionele veiligheid van kinderen in het geding als de beroepskracht meertalige bso het Nederlands niet beheerst of omdat het criterium van 50% kinderen niet per definitie duidelijkheid geeft.
 5. De anderstalige beroepskracht hoeft niet te beschikken over een niveau B2 voor de Nederlandse taal.

GGD GHOR Nederland heeft voorstellen gedaan om deze knelpunten te ondervangen en heeft de minister het volgende geadviseerd:

“Ons advies aan u is om (meer) concrete toelichting in de Wet /Besluit of Regeling te plaatsen over de vijftig procent norm in relatie tot de openingstijd per jaar in plaats van in de toelichting. Bij een verplichte vermelding op een werkrooster zal meer inzicht gegeven kunnen worden aan de toezichthouder”.

SZW geeft in hun reactie aan de adviezen van de VNG en GGD GHOR Nederland niet over te nemen.

De reden is dat de houder van het kindercentrum aannemelijk moet maken hoe aan de vereisten voldaan wordt. En een uitputtende lijst van diploma’s of certificaten met betrekking tot het taalniveau is op dit moment niet voor handen  Wanneer de houder bovenstaande niet kan aantonen, bestaat de mogelijkheid tot handhaving.

SZW geeft aan dat een beroepskracht over de talenkennis moet beschikken die voor de uitoefening van het beroep in Nederland vereist is. Hiermee wordt aangegeven dat de anderstalige beroepskracht ook de Nederlandse taal beheerst.

 

Evaluatie

GGD GHOR Nederland heeft SZW voorgesteld om de uitvoering van het toezicht op de nieuwe regelgeving te evalueren. Dit voorstel wordt niet overgenomen omdat het enkel om de uitvoering van het toezicht gaat. GGD GHOR Nederland en de VNG zullen samen een evaluatiemoment plannen.

De Regeling tot wijziging van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 15-8-2016 met de toelichting zijn hier te lezen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.