Overzicht publicaties

Afsprakenkader en draaiboeken, VNG, mei 2017

De rijksinspecties, gemeenten en Wmo-toezichthouders in het sociaal domein hebben nieuwe afspraken gemaakt om elkaar beter te vinden en te voorzien van informatie. Hiervoor is het oude...

338

Handreiking inrichting wmo toezicht, VNG, mei 2017

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo 2015 en het toezicht daarop. De VNG heeft deze handreiking opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van het toezicht.

472

Kamerbrief over verantwoordelijkheidsverdeling tussen de verschillende inspecties bij een calamiteit in het gemeentelijk domein.

Tijdens het AO Decentralisatie jeugdhulp van 6 oktober 2015 is door leden van de Tweede Kamer naar aanleiding van een calamiteit in Zoetermeer gevraagd naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de...

517

Juridisch kader voor toezicht op kwaliteit van de PGB-ondersteuning

Een notitie van GGD GHOR Nederland in afstemming met het VNG, Inspectie voor de Gezondheidszorg en ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2909

Sociaal Bestek: Toezicht Wmo, sluitstuk van beleid

Hoe kun je Wmo-toezicht organiseren en uitvoeren?

531