Forum discussie

Aanpassen of verwijderen van (delen van) dossier

 • Ik wil graag toetsen of mijn zienswijze stand kan houden.

  De WGBO en de AVG kennen het recht van vergetelheid en het recht van rectificatie.

  In de WGBO staat:

  Artikel 455

  1. De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.

  2. Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet.

  Nu denk ik dat de Wet Publieke Gezondheid een dergelijke bepaling geeft waardoor de wet zich tegen vernietiging verzet.

  Wpg:

  § 2. Jeugdgezondheidszorg

  Artikel 5

  1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.

  2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:

  a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren,

  b. het ramen van de behoeften aan zorg,

  c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma,

  d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding,

  e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

  Volgens mij dient een behandelaar bij de overweging of iets uit het dossier verwijderd mag worden of niet, en of een dossier verwijderd mag worden, met deze bepaling negatief te oordelen over het al dan niet verwijderen van (delen van ) een dossier. Immers, hoe kan iemand anders systematisch gevolgd en hoe kan de signaleringsfunctie inhoud gegeven worden, indien de gegeven verwijderd worden.