Activiteit

Symposium Professioneel hulpverlenen aan kwetsbare gezinnen

04 april
Locatie: Eindhoven
Type: Bijeenkomst

Outline

In het werken met kwetsbare gezinnen is het voor hulpverleners vaak balanceren tussen steunen en begrenzen. Enerzijds dient zorg ertoe bij te dragen dat mensen de opvoeding weer zelf aankunnen, maar anderzijds moet omwille van de veiligheid soms ook de regie overgenomen worden van het gezin. Tegelijkertijd moet de professional kansen aangrijpen om de eigen kracht van gezin en sociaal netwerk te mobiliseren en / of ("wrap around") zorg te organiseren en te coördineren met andere hulpverleners.

Om ingang te krijgen zijn kennis, instrumenten en methodieken nodig om hulpvragen te achterhalen en verhelderen, het hulpaanbod hier op af stemmen en professionals adequaat toe te rusten.

Het werken met kwetsbare gezinnen is voor professionals in de (jeugd)zorg, GGZ en VG-zorg beslist geen eenvoudige opgave. Want wat kun je met een gezin waarin meedere kwetsbaarheden zijn, omdat bijvoorbeeld één van de ouders een licht verstandelijke beperking heeft en er sprake is van gedragsproblemen bij het kind? Of wanneer er een ouder in detentie zit? Wat mogen we dan wel en niet van ouders verwachten? Welke methoden kunnen we dan inzetten om zorg en (dus) veiligheid te bieden?

Op dit praktijkgerichte symposium zullen een vijftal deskundigen uit wetenschap en praktijk deze en andere vragen trachten te beantwoorden.

Voor wie?

Dit symposium is gericht op professionals die in hun beroep te maken krijgen met kwetsbare gezinnen. Daarbij valt te denken aan jeugdzorgwerkers, psychologen, maatschappelijk werkers, (jeugd)artsen, wijkverpleegkundigen, orthopedagogen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen, intern begeleiders, etc.

Sprekers

Uw dagvoorzitter is Louk Burgers. Louk is sociaal ondernemer en zet zich al jaren in voor verbetering van sociale omstandigheden van minderheidsgroepen.

Louk heeft vanuit privaat initiatief enkele jaren geleden De Sportbank opgericht als een van de proeftuinen voor sportmogelijkheden voor mensen met gemixte etnische achtergronden.

Dr. Gert Schout promoveerde in 2007 op een studie naar zorgvermijding en zorgverlamming. Tot voor kort was hij lector in de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) aan de Hanzehogeschool Groningen. Sinds drie jaar doet hij studie naar Eigen Kracht-conferenties (EK-c’s) in de oggz. Ook onderzoekt hij mogelijkheden om dwang in de ggz terug te dringen met behulp van EK-c’s. Binnen OvZO ontwikkelt hij kennis gericht op inclusie en eigenaarschap.

Gert zal een algemene inleiding op het thema van deze dag verzorgen, waarin hij verkent wat gezinnen kwetsbaar maakt en welke aanknopingspunten professionals bij hen kunnen vinden. In het bijzonder zal hij stilstaan bij de rol die zorgvermijding en zorgverlamming spelen in de levens van deze gezinnen.

Winie Hanekamp - Haisma werkt vanaf 1988 met jongeren in kwetsbare situaties. Winnie begon haar loopbaan in 1988 bij Jongenshuis Hoenderloo, een tehuis voor zogenoemde ‘moeilijk opvoedbare jongens’. Daarna werkte zij verschillende jaren als groepsleider in kindertehuizen met jongeren met psycho-sociale problemen, o.a. in Jeugdhuis de Stuw te Utrecht en Bartiméus te Zeist (tevens visueel gehandicapte jeugd).

In 1994 zette zij zich in voor ‘Inland Agency’ in Riverside (California) als coördinator van een geweldpreventieprogramma op scholen. Na terugkeer in Nederland werkte zij van 1996 tot 2000 als gezinshuisouder voor de Regionale Stichting Jeugdhulpverlening Haaglanden. Samen met haar man (en inmiddels drie kinderen) begeleidde zij 24/7 vier tieners die om uiteenlopende redenen niet bij hun ouders konden wonen. Daarna werd zij pleegzorgwerker bij het Centrum voor Pleegzorg in Voorburg. Zij begeleidde pleeggezinnen met vier of meer pleegkinderen.

Sinds 2006 heeft zij als landelijk coördinator het Ouders, Kinderen en Detentieprogramma (OKD) nader mogen vormgeven en uitbreiden namens Exodus samen met inmiddels een twintigtal Nederlandse gevangenissen.

Exodus biedt opvang en begeleiding aan ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf. Tevens kunnen (ex-)gedetineerden en hun familieleden steun ontvangen vanuit het vrijwilligersnetwerk. Het OKD is een speciaal bezoek waar gedetineerde ouder en kind elkaar ontmoeten zonder andere familieleden daarbij met als doel het versterken van de relatie tussen ouder en kind.

Hoe vertel ik het mijn kinderen?

Gedetineerd zijn is een ingrijpende gebeurtenis in iemands leven. Maar niet alleen voor de gedetineerde, vooral ook voor zijn familie. De samenleving reageert vaak met afwijzing. Wat hebben kinderen en achterblijvende familieleden in deze situatie nodig? Wat speelt er in deze gezinnen?Wat kan je als hulpverlener wel en beter niet doen. Hoe kunnen (OKD) vrijwilligers een goede aanvulling zijn op het professionele hulpaanbod. Hierover en meer gaat deze bijdrage van Winie.

Petra Rozeboom werkt sinds 1992 in de jeugdhulpverlening. In de periode 1992 tot 2005 bij verschillende zorgaanbieders zoals Hulp aan Huis IOG / Voorziening voor Pleegzorg / Accare Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Sinds 2005 is Petra werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Drenthe, eerst als casemanager- GGZ, daarna als gezinsvoogd en sinds januari 2010 als Werkbegeleider.
Vanaf 2006 heeft zij meerdere Signs of Safety opleidingen gevolgd bij Andrew Turnell, Susie Essex en Sonja Parker. Sinds 2007 maakt zij deel uit van het High Risk team van BJZ Drenthe. Zij geeft uitvoering aan het opstellen van veiligheidsplannen, coachen van medewerkers in het werken volgens Signs of Safety en draagt mede de verantwoordelijkheid voor het implementeren van Signs of Safety binnen Bureau Jeugdzorg Drenthe. Daarnaast geeft zij als freelancer trainingen vanuit haar eigen bedrijf ROOS Consultancy

Signs of safety

De methodiek Signs of Safety is gebaseerd op een oplossingsgerichte benadering die door Andrew Turnell en Steve Edwards in de jaren 90 in Australië is ontwikkeld. Zij wilden komen tot een constructieve samenwerkingsrelatie met de cliënt waarin de veiligheid van de kinderen centraal staat. Het is een benadering die vooral “practicebased” ontwikkeld is en verder ontwikkeld wordt en waarbij wordt uitgegaan van zes praktijkelementen. Deze elementen zijn belangrijk voor het opbouwen van partnerschap, een samenwerkingsrelatie met de cliënt.

Drs. Stephanie Frissen studeerde psychologie en is sinds 2002 werkzaam bij Gastenhof, onderdeel van Koraal Groep. Zij werkte twee jaar als gezinsmedewerker Intensieve Thuis Behandeling (ITB) en vanaf 2004 als gedragswetenschapper bij ITB en Families First (FF). Enkele jaren geleden is door Gastenhof de crisisinterventie methodiek Crisis Interventie Thuis (CIT) ontwikkeld om crisis uithuisplaatsing van kinderen met LVB en gedragsproblematiek te voorkomen.

Crisisinterventie bij kwetsbare gezinnen met LVB problematiek

Crisis leidt tot verandering. Door gebruik te maken van een crisissituatie om samen met een gezin te komen tot een positieve verandering zijn oplossingsgerichte technieken helpend. De inzet van deze technieken tegen het licht gehouden van empowerment en met behulp van de presentie theorie maken nieuwe kansen inzichtelijk voor kwetsbare gezinnen met een of meer gezinsleden met een licht verstandelijke beperking. Zo leidt crisis tot een nieuwe kans.

Drs. Judith Horstman was werkzaam als gedragswetenschapper Pleegzorg. Sinds 2008 is zij werkzaam als onderzoeker bij PIONN en vanuit die rol betrokken bij allerlei praktijkgestuurde onderzoeken naar uitkomsten van interventies in het veld van jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijn en onderwijs.

Hulp aan Huis: Wat werkt? En Hoe?

Judith spreekt over het programma Hulp aan Huis Overijssel. Dit is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in Overijssel, werkzaam in Jeugd-GGZ, Jeugdhulpverlening en LVB-Jeugd. In het samenwerkingsverband staat het delen van kennis van gezinshulpverlening centraal.

In het eerste deel van haar presentatie zal stil worden gestaan bij de methodiek Hulp aan Huis en de nieuwe methodiekbeschrijving waar 22 organisaties gezamenlijk aan werken.

In het tweede deel zal uiteen worden gezet hoe er binnen Hulp aan Huis wordt gemeten of de methodiek effectief is. Besproken wordt o.a. de monitor Hulp aan Huis Overijssel die in 2012 voor de tweede keer is uitgezet onder alle circa 150 gezinshulpverleners in Overijssel. Doel is het delen van kennis over de praktische benutting van de uitkomsten van dit praktijkgestuurde onderzoek.

Accreditatie

Voor dit symposium wordt accreditatie aangevraagd bij kwaliteitsregister V&V, BAMW, NIP, NVO, AbSG en Register Vaktherapeutische Beroepen.
Meer...

Inschrijving
U kunt zich voor dit symposium inschrijven via ons online formulier. Wanneer u dat vóór 2 maart doet, kunt u meedoen tegen het gereduceerde tarief van € 270,- (ex. BTW). Daarna geldt het standaardtarief van € 295,- (ex. BTW).

Geplaatst door:

Deelnemers

U moet ingelogd zijn om te kunnen zien wie zich aangemeld heeft en/of om uzelf aan te melden.

Bent u nog niet geregistreerd op deze website? Registreren »
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.