Activiteit

OvD-G bijscholing IGS BOB TGB GGB en Situationeel leidinggeven

18 maart t/m: 19-03-2019
18 maart 2019 - 19 maart 2019
09:00 tot 19:00
Cursus
29 januari 2019 | 3 minuten lezen

Als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) geeft u bij een ramp of crisis ter plaatse leiding aan de geneeskundige hulpverlening. Het is belangrijk dat u continu inzetbaar bent en kunt vertrouwen op uw vaardigheden. In deze vernieuwde bijscholing OvD-G nemen wij u mee in de laatste ontwikkelingen die relevant zijn voor uw rol. We zoeken daarbij verdieping op een aantal thema's die eerder in de opleiding OvD-G voorbij zijn gekomen.

Voor wie is de bijscholing Officier van dienst geneeskundig (OvD-G)?

U bent een GHOR-functionaris die optreedt als officier van dienst geneeskundig (OvD-G) en u bent al in het bezit van het diploma OvD-G.

Wat leert u?

Als OvD-G draagt u verantwoordelijkheid voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Om goed toegerust uw rol als OvD-G te vervullen en kennis up-to-date te hebben van de relevante ontwikkelingen in het vakgebied, leert en werkt u verder aan nieuwe kennis. De bijscholing is verdeeld in vier modules die gezamenlijk de totale bijscholing van twee dagen vormgeven.

Elke verdiepende module beslaat één dagdeel:

 • Beeld- oordeels- en besluitvorming (BOB)
 • Incidenten met gevaarlijke stoffen (IGS)
 • Situationeel leidinggeven als OvD-G in het brongebied
 • Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB)

Indien u als OvD-G aantoonbare verdiepende kennis en ervaring heeft op één of meerdere modules en alleen een bepaalde module wilt volgen, bieden wij hier een mogelijkheid toe. Hiervoor zal expliciet een telefonische intake worden afgenomen om de mogelijkheden te bespreken.

Beeld- oordeels- en besluitvorming (BOB). Na afloop van de training kunt u:

 • tijdig een overzicht van het incident verkrijgen op basis van de beschikbare informatie en bestaande plannen (beeldvorming).
 • door middel van scenariodenken een analyse maken van de mogelijke gevolgen op korte en langere termijn (beeldvorming).
 • op basis van de beeldvorming problemen en aandachtspunten benoemen voor de GHOR vanuit mono- en multidisciplinair perspectief (oordeelsvorming).
 • op basis van de beeldvorming doelen benoemen voor de GHOR vanuit mono- en multidisciplinair (oordeelsvorming).
 • op basis van de beeldvorming en oordeelsvorming besluiten nemen en de uitvoering daarvan organiseren door middel van een inzetplan/richtlijnen (besluitvorming).
 • de verschillende crisistyperingen toepassen in relatie tot agendavoering in het MKO/COPI en de tactische advisering naar de ACGZ.

Incidenten met gevaarlijke stoffen (IGS). Na afloop van de training kunt u:

 • de maatregelen benoemen om de veiligheid van hulpverleners bij incidenten met gevaarlijke stoffen te kunnen waarborgen.
 • het in de landelijke richtlijn afgesproken proces van redding, ontsmetting, eerste hulp en transport van slachtoffers van incidenten met gevaarlijke stoffen benoemen en toelichten (protocol decontaminatie).
 • de aandachtspunten benoemen die voor de OvD-G relevant zijn in relatie met de protocollen: asbest, verdachte objecten, schuilen, ontruimen en evacueren.
 • een plan van aanpak voor de behandeling van slachtoffers van incidenten met gevaarlijke stoffen opstellen, o.b.v. reguliere werkwijzen en richtlijnen.
 • op basis van een scenario de risico's bij incidenten met gevaarlijke stoffen voor de burgers en hulpverleners (ook op afstand) benoemen.
 • op basis van een scenario beargumenteerd omgaan met dilemma's als risico's voor de volksgezondheid, die bij incidenten met gevaarlijke stoffen op kunnen treden.\

Situationeel leidinggeven als OvD-G op brongebied. Na afloop van de training kunt u:

 • uitleggen wat er wordt bedoeld met situationeel leidinggeven.
 • benoemen welke verschillende beïnvloedingsstijlen er gebruikt kunnen worden binnen het situationeel leiderschap.
 • binnen de verschillende niveaus van taakvolwassenheid aangeven welke stijlen er van leidinggeven zijn in relatie tot het optreden als OvD-G.
 • uitleggen wat de eigen (primaire) leiderschapsstijl is.
 • benoemen hoe de OvD-G andere stijlen kan aanwenden op basis van de situatie op dat moment.
 • op basis van een scenario ervaren hoe (een van) de leiderschapsstijlen toe te passen in de context van de crisisbeheersing.

Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB). Na afloop van de training kunt u:

 • uitleggen wat de belangrijkste doelstelling is van GGB in relatie met de eigen ervaringen.
 • benoemen wat de relatie is van de OvD-G met de verschillende onderdelen binnen GGB.
 • weergeven welke voorwaarden gecreëerd moeten worden en hoe te handelen zodat de taakverantwoordelijken hun rol in de aansturing van het primaire proces binnen de ambulancezorg kunnen invullen.
 • uitleggen welke prioriteiten de OvD-G stelt in de opbouw van de commandostructuur (ter plaatse) in relatie met de ontwikkeling van het incident.
 • buiten de directe lijn (taakverantwoordelijken) van de acute zorg weergeven welke functionarissen een rol spelen binnen GGB die van invloed zijn op de invulling van GGB.
 • benoemen welke publieke processen een rol spelen binnen GGB en wat de rol en taak van de OvD-G hierin is (ook in relatie tot HAG en HPG: beide rollen zijn nu wettelijk belegd in de tweede tranche Besluit personeel veiligheidsregio’s).
 • op basis van een scenario de structuur van GGB neerzetten in relatie tot de eigen rol als OvD-G.

Contactdag 1: 18 maart 2019 (ochtend BOB, middag IGS)
Contactdag 2: 19 maart 2019 (ochtend Situationeel LG, middag GGB)

Studiewijze

Aan de hand van praktijk, theorie en cases werkt u samen met de trainer aan de verdieping van uw kennis en vaardigheden. De bijscholing duurt twee aaneengesloten dagen. De totale studiebelasting bedraagt 16 uur. Om een optimaal leereffect te realiseren hanteren we een minimum van acht en een maximum van twaalf deelnemers.

HomeThema'sProfessionals