Landelijke Monitor Populatiemanagement

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Postbus 1

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Landelijke Monitor Populatiemanagement
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Het ministerie van VWS.
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Tranzo, Tilburg Universiteit.
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het RIVM de Landelijke Monitor Populatiemanagement (LMP) uit. Doel van deze monitor is om de negen zogeheten ‘proeftuinen’ te monitoren, die in 2013 door VWS zijn geselecteerd. Deze proeftuinen experimenteren met het anders vormgeven van zorg en ondersteuning op regionaal niveau, met als ultieme doelen: het verbeteren van de gezondheid van de populatie en de kwaliteit van de zorg en het beheersen van de zorgkosten. In alle proeftuinen nemen verschillende organisaties deel, zoals aanbieders van eerstelijnszorg, ziekenhuizen, zorgverzekeraars en gemeenten. Iedere proeftuin stelt een set van interventies op om de gestelde doelen te bereiken. Deze interventies zijn vaak gericht op thema’s als substitutie van zorg, integratie van zorg (eventueel met welzijn), zelfmanagement en preventie. Doel van de LMP is om inzicht te geven in de opzet, ervaringen en uitkomsten van de negen proeftuinen en daarmee lessen te trekken voor de proeftuinen zelf en voor landelijk beleid.

Doel
Doel van deze aanvraag is om een databestand op te leveren waarmee het RIVM de proeftuinregio’s kan analyseren op het gebied van gezondheidsuitkomsten. Met de gezondheidsmonitor van 2012 kan de gezondheidstoestand van de negen regio’s, voorafgaand aan de start van de proeftuinen, in kaart worden gebracht en kunnen achtergronden van verschillen in gezondheid worden geanalyseerd.

Vraagstelling(en)
• Wat zijn de uitkomsten van de proeftuinregio’s in termen van gezondheid bij aanvang?
• Wat zijn de uitkomsten in termen van gezondheid voor specifieke subgroepen, zoals 75-plussers?
• Wat is de samenhang tussen uitkomsten in termen van gezondheid en (achtergrond)kenmerken van de proeftuin populaties, zoals leeftijd sociaal economische status, kwaliteit van zorg en zorggebruik?

Doelpopulatie
Inwoners van negen proeftuinregio’s in Nederland. Deze negen regio’s worden afgebakend op basis van postcode.

Analyseplan
De negen proeftuinen worden op basis van postcode afgebakend. De precieze afbakening wordt door de proeftuinen zelf bepaald (zie bijlage). Als eerste wordt een beschrijvende analyse gedaan van de gezondheidsstatus van de proeftuin regio’s waarbij verschillende aspecten van gezondheid worden bekeken; functioneren/kwaliteit van leven, ervaren gezondheid, ziekte, participatie, en leefstijl. Daarbij zal de mate van variatie tussen en binnen regio’s in kaart worden gebracht. Vervolgens worden statistische analyses uitgevoerd om te onderzoeken in welke mate de gezondheidsuitkomsten samenhangen met (achtergrond)kenmerken van populaties.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Inkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
In eerste instantie worden de data van de Gezondheidsmonitor zonder verdere koppeling geanalyseerd. Met andere woorden, ook zonder deze koppeling zijn de data bruikbaar voor dit onderzoek. In de loop van 2015 zal een koppeling met het WOR-D bestand van Vektis (zorgkosten op individueel niveau) worden onderzocht. Deze koppeling graag ook in de beoordeling betrekken.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

- Maastricht-Heuvelland
- Provincie Friesland
- Zeeuws-Vlaanderen
- Oostelijk Zuid-Limburg
- regio Rijnland Zuid-Holland
- Arnhem e.o.
- Alkmaar e.o.
- Eindhoven e.o.
- Vechtdal (Hardenberg, Ommen, Coevorden)

Een lijst met postcodes op basis waarvan de proeftuinen zijn afgebakend kan worden toegestuurd. De regio's zijn ook weergegeven in het rapport te vinden via deze link (pagina 10): http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:242874&type=org&disposition=inline

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Openbaar RIVM rapport en publicaties in wetenschappelijke tijdschriften. Daarnaast zullen resultaten worden gepresenteerd tijdens bijeenkomsten gerelateerd aan de proeftuinen en/of tijdens congressen.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Publicatie RIVM rapport wordt verwacht in juni 2015. Wetenschappelijke publicatie in de 2e helft van 2015, maar dit is mede afhankelijke van de snelheid van het publicatieproces.
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet