Gezondheid en participatie

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: SEO Economisch Onderzoek
Adres organisatie:

Roetersstraat 29

1018 WB Amsterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Gezondheid en participatie
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Het betreft een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Stelsel en Volksvoorzieningen.
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Prof. dr. Pierre Koning, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit Leiden, is als expert betrokken bij het onderzoek.

Daarnaast werken we voor dit onderzoek samen met Atlas voor Gemeenten.
Omschrijving van onderzoek:
Doel:
Inzicht geven in de rol van gezondheidsproblemen in instroom in WW en bijstand, doorstroom vanuit WW naar bijstand en uitstroom uit WW en bijstand.

Achtergrond:
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voeren we een onderzoek uit naar de relatie tussen gezondheid en instroom in WW/bijstand, doorstroom van WW naar bijstand en uitstroom vanuit WW/bijstand. Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de rol van gezondheidsproblemen in deze instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt aandacht besteed aan tal van maten voor gezondheidsproblemen en verschillen in de relatie naar achtergrondkenmerken. Zo besteden we aandacht aan objectieve maten van gezondheid, zoals daadwerkelijk gemaakte zorgkosten en medicijngebruik, maar ook aan ervaren gezondheid, beperkingen, mentale gezondheid en chronische aandoeningen.

De uitkomsten zullen laten zien of (en in welke mate) mensen met gezondheidsproblemen een verhoogde kans hebben om in bijstand of WW te stromen, of zij vaker doorstromen van WW naar bijstand en minder vaak uitstromen uit WW/bijstand. De verschillen hierin naar type gezondheidsproblemen en achtergrondkenmerken worden eveneens in beeld gebracht.

Vraagstelling:
Wat is de relatie tussen gezondheid en (1) instroom in WW/bijstand, (2) doorstroom van WW naar bijstand en (3) uitstroom uit WW/bijstand en wat zijn de achtergronden hiervan?

Doelpopulatie:
Personen in de leeftijd van 18 jaar tot AOW-leeftijd.

Analyseplan:
Het onderzoek is kwantitatief van aard en maakt gebruik van de CBS-microdata. We onderzoeken in principe de periode van 2009 tot en met 2015, maar kijken voor arbeidsverleden (één van de achtergrondkenmerken) en uitstroom ook naar de periode vanaf 2004 en naar 2016.

We maken onder meer gebruik van diverse microdatabestanden van het CBS om persoonskenmerken (o.a. leeftijd, geslacht, huishoudsamenstelling, opleidingsniveau), arbeidsmarktstatus (werk, WW-uitkering, bijstandsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, Ziektewetuitkering, loondoorbetaling bij ziekte en afgekeurd voor de WIA om reden 35-min ), arbeidsmarktverleden en gezondheid te kunnen kwantificeren. We meten gezondheidsproblemen op verschillende manieren, bijvoorbeeld gebaseerd op Zvw-zorgkosten, medicijngebruik, ziekenhuisopnames en zelf-ervaren gezondheid en beperkingen van gezondheid. Voor deze laatste twee gezondheidsmaten willen we o.a. gebruikmaken van de Gezondheidsmonitor (ervaren gezondheid, beperkingen, mentale gezondheid, leefstijl en chronische aandoeningen).

We koppelen gegevens over arbeidsmarktstatus en gezondheid op persoonsniveau om uiteindelijk modellen te kunnen schatten die bijvoorbeeld de kans op instroom in WW/bijstand verklaren uit achtergrondkenmerken van personen, de aanwezigheid van bepaalde gezondheidsproblemen en het arbeidsverleden. Soortgelijke analyses doen we voor doorstroom en uitstroom.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Ervaren gezondheid, Chronische aandoeningen, Beperkingen, Angst & depressie, Lengte & gewicht, Bewegen, Alcoholgebruik, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; gemeentecode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
We willen de gegevens uit de Gezondheidsmonitor gebruiken in combinatie met een aantal registratiebestanden van het CBS. Deze CBS-bestanden bevatten gegevens over:
- opleidingsniveau
- huishoudsamenstelling
- leeftijd
- geslacht
- migratieachtergrond
- arbeidsmarktstatus (werk, WW, AO, Ziektewet, bijstand, loondoorbetaling, afgekeurd voor IWA)
- Zvw-zorgkosten
- medicijngebruik
- ziekenhuisopnames
- zelf-beoordeelde arbeidsbelemmeringen (via Enquete Beroepsbevolking)
- woongemeente, om via de gemeente informatie te koppelen over beschikbaarheid van werk en werken onder niveau (verdringing).

Tot slot zal het UWV gevraagd worden gegevens aan te leveren over 42-weeks zieken en hun WIA-claimbeslissing. In een deel van de analyse zoomen we met deze gegevens in op de groep met een WIA-afwijzing en de groep in loondoorbetaling bij ziekte.

We koppelen achtergrondkenmerken via de registratiebestanden van het CBS, omdat een groot deel van het onderzoek betrekking heeft op alle Nederlanders in de doelpopulatie. Alleen in de analyses waarin de Gezondheidsmonitor-gegevens worden gebruikt, beperken we ons tot degenen die hebben gerespondeerd.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Het onderzoek beoogt niet om uitgebreide resultaten naar regio te presenteren. We corrigeren echter wel voor de invloed van regionale verschillen in arbeidsmarkt in onze analyses (met kenmerken op gemeenteniveau). Bovendien bekijken we of sprake is van heterogeniteit in de relatie tussen gezondheid en participatie tussen bijv. Randstad, intermediaire zone en periferie. Het gaat dus om een zeer grove regionale indeling, niet om GGD-regio's.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De onderzoeksresultaten worden beschreven in een rapport dat naar verwachting in januari 2019 aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt opgeleverd. Zodra het rapport openbaar is, komt het in ieder geval op de website van SEO te staan. Afhankelijk van de uitkomsten streven we er ook naar om een wetenschappelijk artikel over het onderzoek te schrijven.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Januari 2019
Overige opmerkingen:
De gegevens worden uitsluitend gebruikt via de remote access faciliteit van het CBS. Voorafgaand aan publicatie van de uitkomsten, wordt de output dus altijd gecontroleerd op herleidbaarheid.

Uit de 'uitleg en criteria' op de website en van het CBS heb ik begrepen dat er kosten van 150 euro worden gerekend voor de aanvraag. Daarnaast gelden de reguliere kosten die het CBS in rekening brengt. Mochten er extra kosten aan het gebruik van de data verbonden zijn, dan hoor ik dat graag vooraf.