Atlas kwetsbaarheid: De relatie tussen individuele en omgevingsfactoren en kwetsbaarheid van potentiële ouders (volwassenen tussen de 18-40 jaar)

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Erasmus Medisch Centrum
Adres organisatie:

Dr. Molewaterplein 40

3015 GD Rotterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Atlas kwetsbaarheid: De relatie tussen individuele en omgevingsfactoren en kwetsbaarheid van potentiële ouders (volwassenen tussen de 18-40 jaar)
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Onderzoek wijst uit dat factoren die de perinatale gezondheid (gezondheid van het kind rondom de geboorte) beïnvloeden, al voor een deel voortkomen uit de periode voor de conceptie. Dit maakt dat de ouderlijke situatie en gezondheid voorafgaande aan een zwangerschap van belang zijn voor de gezondheid van toekomstige kinderen. Sociale kwetsbaarheid van potentiële ouders beïnvloedt hun gezondheid en kan zodoende doorwerken en zorgen voor een nadelige ouderlijke omgeving tijdens een zwangerschap. Welke factoren potentiële ouders kwetsbaar maken is echter niet helemaal duidelijk. Om meer inzicht te krijgen in deze kwetsbaarheid moet duidelijk worden welke factoren allemaal een invloed hierop hebben.

Met ons project willen we een model maken om de mate van kwetsbaarheid te voorspellen, ofwel mensen met een verhoogd risico op kwetsbaarheid identificeren. Kwetsbaarheid is hierbij gedefinieerd als het onvermogen om effectief om te gaan met nadelige gebeurtenissen in het leven. Welke determinanten hierop een invloed hebben is middels een groot literatuuronderzoek onderzocht. Omdat dit op basis is van internationale literatuur, willen we deze relaties toetsen aan de hand van Nederlandse data, om zo te bekijken of deze relaties ook in de Nederlandse context bestaan.

Determinanten die gevonden zijn in de literatuur: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, employment, inkomen, burgerlijke staat, ervaren stress, gevoel van controle over eigen leven, ervaren traumatische gebeurtenissen/negatieve life-events, sociale cohesie van de buurt, mate van verstedelijking van de buurt, band met familie, sociale steun, sociale klasse/status, persoonlijkheidskenmerken.

We richten ons op de populatie 19-40 jarigen. Omdat we geïnteresseerd zijn in factoren die de kwetsbaarheid van zowel ouders als toekomstige/potentiële ouders beïnvloeden, richten we ons op de gehele populatie in deze leeftijdscategorie.

We willen kijken of de associaties bestaan voor deze populatie tussen de gevonden determinanten uit de literatuur, en de kwetsbaarheid. Met de geassocieerde variabelen willen we een predicitemodel maken, zodat er bekeken kan worden met welke variabelen er een hogere kans is op kwetsbaarheid.

Variabelen uit de GEMON die wij nodig hebben (op basis van factoren die uit literatuur naar voren komen): geslacht, geboortejaar, burgelijke staat, etniciteit, hoogst voltooide opleiding, werk/werkloosheid, rookgedrag, mobiliteitsbeperkingen, vragen rondom depressieve klachten, vragen rondom controle eigen leven, traumatische gebeurtenissen, sociaal netwerk/verbondenheid, eenzaamheid.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Lengte & gewicht, Regie over eigen leven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; postcode, Geografische indicator; gemeentecode
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
De data willen we graag koppelen op individueel niveau met andere datasets van het CBS:

- Gbaadresobjectbus / Gbaadresgebeurtenisbus: Om te bepalen in welke wijk een respondent woont om zo buurtgegevens (van Statline; zoals mate van verstedelijking of mate van achterstand) te benaderen die van invloed kunnen zijn op de kwetsbaarheid. Daarnaast om het ervaren van negative life-events zoals het meemaken van (veel) verhuizingen (verminderde mate van stabiliteit) te benaderen; want een invloed kan hebben op de kwetsbaarheid van een individu.
- Ouderkindbestand: Literatuur wijst uit dat de SES waarin iemand is opgegroeid ook een uitwerking heeft op de capaciteit om met negatieve gebeurtenissen om te gaan. Door middel van het ouderkindbestand kunnen we de koppeling maken met om zo de SES van de ouders in het verleden te benaderen.
- Inhatab: Inkomensgegevens worden gecombineerd met opleidingsgegevens en employement om zo de SES te benaderen; tevens kan met deze dataset het inkomen van de ouders benaderd worden.
- Gbaburgerlijkestaatbus / Gbahuishoudensbus: Om het meemaken van negative life-events zoals een ouderlijke echtscheiding of andere veranderingen in het huishouden.
- Gbaoverlijdensbus: Om het meemaken van negative life-events zoals het verlies van een dierbare (ouder/kind) te benaderen, wat een invloed kan hebben op de kwetsbaarheid.
- Statline gegevens over buurtkenmerken (zie bovenstaand bij Gbaadresobjectbus).
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

We zullen de resultaten publiceren op landelijk niveau. Voor de analyses zijn we wel geïnteresseerd in buurtkenmerken (mate van verstedelijking, sociale cohesie, mate van achterstand) en de invloed hiervan op de kwetsbaarheid (gevoel van controle en gevoel van vermogen om met negatieve gebeurtenissen om te gaan) en ervaren gezondheid.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De resultaten zien wij graag gepubliceerd in een medisch of epidemiologisch internationaal wetenschappelijke journal. Afhankelijk van de resultaten zal bekeken worden welk specifiek tijdschrift de meest toepassende is.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
April 2019.
Overige opmerkingen:
Mede voor de aanvraag voor het gebruik van CBS Microdata; zijn we in contact met N. Sluiter; relatiebeheerder Microdataservices. Ons project heeft projectnummer 8345 gekregen.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet