Ontwikkeling levensverwachting

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Ontwikkeling levensverwachting
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van SZW
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
In samenwerking met het CPB, alleen doet het CPB geen analyses met de Gezondheidsmonitor
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond:
Het project “Ontwikkeling levensverwachting” is onderdeel van het notitieverzoek “Koppeling AOW-leeftijd en ontwikkeling levensverwachting’ van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Naar aanleiding van een motie is het RIVM en CPB gevraagd vanuit gezondheid en betaalbaarheid te kijken naar een redelijke verhouding tussen de duur van het werkzame leven en de duur van het pensioen.

Doel:
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de levensverwachting zich zal ontwikkelen tot en met 2040. Vervolgens kijken we wat op lange termijn vanuit het perspectief van gezondheid, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en betaalbaarheid de effecten zijn op verschillende scenario’s voor het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting. De data van de Gezondheidsmonitor zal worden gebruikt om de het eerste gedeelte van het onderzoek uit te voeren.

Het betreft de volgende vraagstellingen:
1. Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen inzake (gezonde) levensverwachting en de (verschillende maten van) gezondheid de komende decennia?
2. Op welke leeftijden wordt (gezondheids)winst of verlies geboekt, verantwoordelijk voor deze verwachte ontwikkelingen?
3. Wat is de samenhang tussen de verschillende maten van gezondheid enerzijds en arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid anderzijds?


Doelpopulatie:
Personen van 19-75 jaar

Analyseplan:
1. Ontwikkelingen gezondheid en gezonde levensverwachting tot 2040
We beschrijven de meeste recente trendscenario’ s van (gezonde) levensverwachting tot 2040. Daarbij gaat het om de levensverwachting in goede ervaren gezondheid, de levensverwachting zonder beperkingen, de levensverwachting zonder langdurige ziekte en de levensverwachting in goede geestelijke gezondheid. Deze scenario’s vergelijken we met de meest recente CBS prognoses voor de levensverwachting op 65 jarige leeftijd. Aan de hand hiervan schetsen we een integraal beeld van hoe de (gezonde) levensverwachting zich naar verwachting gaat ontwikkelen (bij ongewijzigd beleid).
2. Ontwikkelingen per leeftijdsgroep
We berekenen de verdeling van sterftekansen en gezondheid naar leeftijd, geslacht en indien mogelijk sociaaleconomische status. Met de Gezondheidsmonitors 2012 en 2016 willen we ervaren gezondheid, beperkingen, (multi) morbiditeit per leeftijdsjaar weergeven. In combinatie met gegevens van de CBS Gezondheidsenquête gaan we leeftijdsspecifieke trends schatten.
3. Gezondheid en uitstroom uit arbeid
Er wordt in de Gezondheidsmonitors 2012 en 2016 een cross-sectionele verkenning gedaan naar de relatie tussen gezondheid en arbeidsparticipatie om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De longitudinale relatie tussen gezondheid en arbeidsparticipatie wordt verkregen uit een ander project waarmee we nauw samenwerken: Ecohealth.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Ervaren gezondheid, Chronische aandoeningen, Beperkingen, Angst & depressie
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Het onderzoek wordt uitgewerkt in een RIVM/CPB/SZW rapport en gepubliceerd op de website van het RIVM en CPB.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
December 2019
Overige opmerkingen:
Graag weegfactor toevoegen.

29-7-19 aanvullend verzoek aanvrager-koppeling aan CBS-data (inkomensgegevens);
In onze aanvraag heb ik aangegeven dat we de gezondheidsmonitordata niet willen koppelen aan CBS-data, echter we komen nu tot de conclusie dat we één van ons onderzoeksvragen (Vraag 3: Wat is de samenhang tussen de verschillende maten van gezondheid enerzijds en arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid anderzijds?) beter kunnen beantwoorden als we toch een koppeling maken met inkomensgegevens van het CBS. Op die manier kunnen we namelijk meerdere vormen van niet-werken onderscheiden. Bovendien zijn de registerdata waarschijnlijk accurater (in de Gezondheidsmonitor geeft bijvoorbeeld een aanzienlijk deel van de respondenten van 66+ aan dat zij arbeidsongeschikt zijn, terwijl dat eigenlijk niet kan).

Zou ik toestemming van jullie kunnen krijgen om de Gezondheidsmonitordata te gebruiken binnen de Remote Access omgeving? Ik werk zelf al binnen de RA-omgeving voor project 7750 waarbij ik toegang heb tot de inkomensgegevens, dus als de GM-data binnen dit project beschikbaar zou kunnen komen zou dat ontzettend fijn zijn.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet