Sport- en beweegdeelname in Nederland

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Sport- en beweegdeelname in Nederland
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Het RIVM coördineert de kernindicatoren sport en bewegen in opdracht van het Ministerie van VWS. Vanuit deze rol publiceert het RIVM Nederlandse kerncijfers op het gebied van sport en bewegen op de website: www.sportenbewegenincijfers.nl.
Deze aanvraag is gerelateerd aan twee van de twintig kernindicatoren sport en bewegen, te weten de indicator ‘sportdeelname wekelijks’ en de indicator ‘beweegrichtlijnen’. De bijlage geeft aan welke cijfers gerelateerd aan deze indicatoren structureel worden ontsloten via sportenbewegenincijfers.nl en welke databron daarvoor wordt gebruikt.
Inzichten rondom sport- en beweegdeelname vanuit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor en de Gezondheidsmonitor, evenals productencessen zoals de sporttoekomstverkenning (zie ook www.sporttoekomstverkenning.nl) hebben een belangrijke rol gespeeld bij het tot stand komen van het Nationaal Sportakkoord (zie ook: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2018/06/29/nationaal-sportakkoord-sport-verenigt-nederland). Resultaten uit een eerdere aanvraag voor gebruik van Gezondheidsmonitor data (datum goedkeuring 25 februari 2015), waarbij het RIVM het sport- en beweeggedrag van mensen met een beperking en/of een chronische aandoening in kaart bracht, hebben een belangrijke rol gespeeld in het beleidsprogramma ‘Grenzeloos Actief(zie ook: https://www.grenzeloos-actief.nl/ ).
De indicatoren die inzicht geven in de sport- en beweegdeelname in de bevolking (wekelijkse sportdeelname en voldoen aan de beweegrichtlijnen) zijn bij uitstek van belang voor het maken van sport- en beweegbeleid. Met het verschijnen van het Nationaal Sportakkoord (zie ook www.sportakkoord.nl) worden lokale partijen uitgenodigd om ook lokaal (of regionaal) een sportakkoord te sluiten. Op lokaal niveau worden sportformateurs aangesteld als procesbegeleider bij het ontwikkelen van lokale sportakkoorden. Sportformateurs hebben de beschikking over een handreiking waarin het belang wordt benadrukt van het inzetten van lokale data voor lokaal beleid. In het kader van deze ontwikkelingen werkt het RIVM in opdracht van de directie Sport van het Ministerie van VWS aan het versterken van de lokale data infrastructuur op het gebied van sport en bewegen.

Doel
Het is doel is om sport- en beweegindicatoren uit de Gezondheidsmonitor op gemeenteniveau te ontsluiten via sportenbewegenincijfers.nl, analoog aan de landelijke cijfers die daar worden gepresenteerd ter ondersteuning van zowel landelijk, regionaal als lokaal sport- en beweegbeleid.
De gezondheidsmonitor is een belangrijke databron voor cijfers op gemeenteniveau. Het bovenstaande overzicht rondom beide sport- en beweegindicatoren wordt als zeer waardevol gezien door het lokale werkveld sport. Tegelijkertijd roept het de vraag op naar informatie over doelgroepen binnen de bevolking en naar onderliggende informatie over specifieke activiteiten.
Vanuit het landelijke perspectief is de gezondheidsmonitor vanwege de grote aantallen erg interessant voor verdiepende analyses rondom het sport- en beweeggedrag van doelgroepen die in de jaarbestanden van de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor in te kleine aantallen voorkomen. Hetzelfde geldt voor het diepgaander beschrijven van kenmerken van groepen die bijvoorbeeld een specifieke sport beoefenen.
Met deze aanvraag wil het RIVM enerzijds voorzien in een verdergaande behoefte van het lokale veld omtrent de sport- en bewegen- gerelateerde informatie uit de Gezondheidsmonitor en anderzijds in de behoefte om specifieke activiteiten/sporten te kunnen onderzoeken en/of te beschrijven.

Vraagstellingen (en)
1) Wat is (in de algehele bevolking en voor specifieke doelgroepen) de sport- en beweegdeelname op regionaal en gemeenteniveau in Nederland in termen van de kernindicatoren wekelijkse sportdeelname en voldoen aan de beweegrichtlijnen en activiteiten die hieraan ten grondslag liggen?
2) Wat is de sport- en beweegdeelname in Nederland voor specifieke doelgroepen in de bevolking?*
3) Wat zijn achtergrondkenmerken (zoals bv leeftijd, geslacht, opleiding etc) van groepen in de bevolking die deelnemen aan specifieke sporten en/of activiteiten?*
* Welke specifieke groepen en welke specifieke sporten is afhankelijk van de vragen die er komen vanuit beleid en praktijk zijn (een voorbeeld voor een specifieke groep is mensen met een visuele beperking). Enkele vragen uit het verleden zijn: hoeveel mensen doen er aan vechtsporten en wat zijn hun karakteristieken (bijv. leeftijd, geslacht, opleiding etc.)?; Hoe zit het met de sportdeelname en het beweeggedrag van mensen met een visuele, auditieve of motorische beperking?

Doelpopulatie
De doelpopulatie is afhankelijk van de vraagstelling:
1. Totale populatie en subgroepen per regio en op gemeente niveau.
2. Specifieke doelgroepen op nationaal niveau
3. Subgroepen gedefinieerd aan de hand van specifieke sporten en/of beweegactiviteiten op nationaal niveau en indien mogelijk ook per regio en op gemeenniveau.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Bewegen
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau, Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Inkomen, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Standaard indeling naar gemeente en GGD regio zal worden toegepast

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Op de RIVM website: https://www.sportenbewegenincijfers.nl
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
De eerste resultaten met betrekking tot vraagstelling 1 zullen nog in 2019 gepubliceerd worden. De rest volgt na 2019.
Wat betreft vraagstelling 2 en 3, zullen wij de registratiecommissie zo snel mogelijk op de hoogte brengen wanneer deze specifieke vragen bekend zijn.
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet