Operationalisatie van kwetsbaarheid

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3721 MA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Operationalisatie van kwetsbaarheid
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
VWS
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Erasmus MC
Omschrijving van onderzoek:
De omschrijving van het onderzoek moet ten minste uit de volgende onderdelen bestaan: achtergrond, doel, vraagstelling(en), doelpopulatie en analyseplan.

De preconceptieperiode, zwangerschap en de eerste twee levensjaren zijn cruciaal in de ontwikkeling van elk kind. Er zijn diverse factoren die invloed hebben op deze vroege ontwikkeling en daarmee op de (latere) gezondheid van moeder en kind. Dit betreft zowel medische als niet-medische factoren, bijvoorbeeld op individueel-, sociaal- of omgevingsniveau. Het actieprogramma Kansrijke Start biedt extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Echter, het aantal kinderen dat geboren wordt in een kwetsbaar gezin kan op dit moment niet vastgesteld worden omdat een eenduidige definitie van de term ‘kwetsbaar’ ontbreekt.
Het doel van dit project is om zogenaamde voorspellers van kwetsbaarheid te identificeren. Beoogd wordt om kwetsbaarheid te operationaliseren met behulp van beschermende- en risicofactoren uit de gezondheidsmonitor. Toegang tot de data van ouders (zowel moeders als vaders) die de gezondheidsmonitor hebben ingevuld in de jaren rond de geboorte van hun kind is daarom gewenst. Deze selectie en verdere analyses vinden plaats na koppeling van de gezondheidsmonitor aan de dataset die bij het RIVM gebruikt wordt voor onderzoek in de geboortezorg en breder rondom Kansrijke Start (de eerste 1000 levensdagen). Daarbij zijn gegevens vanuit Perined (registratie geboortezorg), Vektis (registratie zorgverzekering) en CBS-microdatabestanden op individueel niveau gekoppeld. Beoogd wordt om middels een latent class analysis patronen te ontdekken in de data: welke clusters van gezinnen kun je onderscheiden wat betreft kwetsbaarheid? Wat is de samenhang tussen diverse beschermende factoren (bijvoorbeeld: zelfredzaamheid, veerkracht, sociaal netwerk) en risicofactoren (bijvoorbeeld: roken, slechte voeding, armoede)? Vervolgens onderzoeken we de invloed van deze (combinatie van) factoren op perinatale uitkomsten (bijvoorbeeld: vroeggeboorte en laag geboortegewicht).
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen, Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Huiselijk geweld, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau, Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Inkomen, Leeftijd, Opleiding, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
De gegevens vanuit de gezondheidsmonitor zullen worden gekoppeld aan de volgende registraties en bestanden:
Perined: registratie van geboortezorggegevens door verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen. Gegevens die worden gebruikt zijn onder andere:
• AMDDD: Zwangerschapsduur in dagen
• AIO1-5: Adverse outcomes (mortaliteit, lage Apgar-score, NICU-opname, ernstige ruptuur, fluxus)
• GEWPCTLA: geboortegewichtspercentiel
Vektis: registratie van zorgverzekeraarsdata. Dit betreft onder andere de volgende bestanden (inclusief onderliggende variabelen)
• Moeders bevallingen en miskramen
• ZVW kosten moeders uitgebreid
• Geboortezorg moeders
• Geboortezorg moeders details
• ZVW kosten kinderen
• Geboortezorg kinderen details
• Indicatie kraamzorg
CBS-microdata.
Dit betreft onder andere de volgende bestanden (inclusief onderliggende variabelen):
• INHATAB: Inkomen van huishoudens
• JGDBESCHERMBUS: Kenmerken van trajecten van jeugdbescherming aan jeugdigen
• MEDICIJNTAB: Verstrekkingen van geneesmiddelen
• UWVONTAANVTAB: Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
• WANBZVWTAB: Wanbetalers Zorgverzekeringswet
• WSNPTAB: Personen met schuldsanering via de WSNP
• KINDOUDERTAB: In de GBA ingeschreven personen en hun juridische ouders
• HOOGSTEOPLTAB: Hoogst behaald en gevolgd opleidingsniveau
• JGDHULPBUS: Trajecten jeugdhulp aan jeugdigen
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

De gegevens worden op landelijk niveau gepubliceerd binnen onze rapportages. Mogelijk vindt een uitsplitsing op gemeenteniveau plaats middels een interactieve tool op een toekomstige website.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Gegevens worden gerapporteerd in een wetenschappelijk tijdschrijft (nader te bepalen), de jaarlijkse factsheet Kansrijke Start en op de website van het RIVM en onze partners binnen het onderzoek.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
November 2020
Overige opmerkingen:
23-1-2020 aanvullende toelichting publicatieniveau

Wij willen graag verschillende groepen van kwetsbaarheid proberen te identificeren om over de tijd te monitoren hoe deze groepen veranderen en ook om beter het zorgaanbod aan te kunnen sluiten.
We zullen de resultaten op landelijk niveau presenteren en ook variatie tussen regio’s aangeven. Hierbij zullen we de regio’s op een niet-herleidbare manier weergeven (dus regio A, B, en letten op mogelijk identificeerbare kenmerken, en dus niet regio Gelderland Zuid). We zullen ook niet uitsplitsen naar gemeenteniveau.
In de aanvraag hebben we gezet dat we op regio en mogelijk op gemeenteniveau wilden publiceren. De reden daarvan was dat we ook verzoeken hebben ontvangen van regio’s en gemeenten die graag willen weten hoe het in hun eigen regio gaat. Daarom hebben we deze mogelijkheid open willen houden. We hebben bij het CBS gevraagd wat de regels zijn met betrekking tot terugkoppeling van deze gegevens, maar het CBS adviseert om dit niet te doen. Daarom hebben we besloten om alleen op landelijk niveau en op regionaal niveau (maar dan niet herleidbaar tot individuele regio’s) te presenteren.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet