Middelengebruik en zorgconsumptie bij BIG-geregistreerde zorgverleners

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Radboudumc
Adres organisatie:

Reinier Postlaan 4

6525 GC Nijmegen

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Middelengebruik en zorgconsumptie bij BIG-geregistreerde zorgverleners
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Nijmegen Institute for Scientist-Practitioners in Addiction (NISPA) te Nijmegen
Tactus Verslavingszorg te Deventer
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond: De KNMG biedt sinds 2011 een steunpunt voor artsen en hun omgeving bij problematisch middelengebruik en verslaving (ABS-artsen). Daarnaast werkt ABS-artsen aan het bespreekbaar maken van middelengebruik en verslaving in de medische sector (bewustwordingsproject). Voor artsen en bestuurders is het van belang te weten hoe vaak stoornissen in middelengebruik onder Nederlandse artsen voorkomen om hen aan te zetten tot actie en tot passend beleid te komen. Daarom willen wij met behulp van epidemiologisch onderzoek middelengebruik en zorgconsumptie bij Nederlandse artsen in kaart brengen. Hiervoor zullen wij gebruik maken van microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Deze cijfers worden vergeleken met een groep van hoogopgeleide niet-medici. Met het oog op verbreding van het bewustwordingsproject naar andere BIG-beroepsgroepen (o.a. apothekers, tandartsen en verpleegkundigen) willen we middels de voorgestelde studie ook de prevalentie van middelengebruik en zorgconsumptie voor de andere BIG-beroepsgroepen in kaart brengen.

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat meer middelengebruik samenhangt met een hogere zorgconsumptie. Bij zorgverleners heeft de gezondheid van patiënten veelal prioriteit, hierna is er pas aandacht voor de eigen gezondheid. Als zorgverleners al aandacht hebben voor de eigen gezondheid, maken zij vaak gebruik van zelfzorg of informele zorg (consult bij een collega). Binnen deze studie willen we daarom ook de relatie tussen middelengebruik en zorgconsumptie bij zowel BIG-geregistreerde zorgverleners als hoogopgeleide niet-medici beschrijven. De doelstelling van dit onderzoek is het verwerven van inzicht in middelengebruik en zorgconsumptie onder BIG-geregistreerde zorgverleners.

Onderzoeksmethode:
De database Gezondheidsenquêtes van 2014 t/m 2018 bevat informatie over middelengebruik en zorgconsumptie. Ook deze data worden gekoppeld aan de inschrijvingen in het BIG-register. Dit bestand wordt op basis van een geanonimiseerd persoonsnummer gekoppeld aan de inschrijvingen in het BIG-register (±360.000 zorgverleners). Geselecteerde BIG-beroepsgroepen zijn verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, GZ-psychologen, apothekers, psychotherapeuten, verloskundigen en physician assistants. Op deze wijze kan middelengebruik en zorgconsumptie bij zorgverleners in kaart worden gebracht. De database Gezondheidsenquêtes bevat naar schatting ±1000 zorgverlener-respondenten. Beschrijvende tabellen geven inzicht in middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) en zorgconsumptie (contact met huisarts, specialist en psycholoog, psychiater, psychotherapeut) bij zorgverleners. De steekproef van zorgverleners in de database Gezondheidsenquêtes wordt ten aanzien van de representativiteit getoetst aan het bestand met inschrijvingen in het BIG-register.

De databases van de Gezondheidsmonitoren uit 2012 en 2016 bevatten cijfers over het gebruik van alcohol en tabak. Deze database bevat naar schatting ±4950 zorgverlener-respondenten. Het middelengebruik zoals gevonden in database Gezondheidsenquêtes wordt met het oog op betrouwbaarheid getoetst aan cijfers uit een grotere steekproef van de Gezondheidsmonitoren.

De microdata van het CBS bieden ons de kans om de gevonden cijfers bij zorgverleners in de context te kunnen plaatsen. Hiertoe zal een vergelijking worden gemaakt met cijfers over middelengebruik en zorgconsumptie bij een groep hoogopgeleide niet-medici (met behulp van HOOGSTEOPLTAB en GBAPERSOONTAB)). De relatie tussen middelengebruik en zorgconsumptie wordt bekeken door middel van regressie analyses. We gebruiken hierbij zowel ongecorrigeerde als gecorrigeerde regressiemodellen. Resultaten worden gepresenteerd als odds ratio’s met bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsintervallen.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Roken
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Indicator BIGBEROEP uit het registratiebestand BIGTAB.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
In een internationaal wetenschappelijk tijdschrift
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Eind 2021
Overige opmerkingen:
-
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet