Minimum Unit Pricing (MUP)

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: RIVM
Adres organisatie:

Antonie van Leeuwenhoeklaan 9

3720 BA Bilthoven

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Minimum Unit Pricing (MUP)
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
In november 2018 is het Nationaal preventieakkoord gelanceerd, waarin samen met partijen afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. Minimum unit pricing (MUP) heeft als doel problematisch alcoholgebruik te verminderen. Bij MUP wordt er een minimale verkoopprijs per eenheid alcohol aangehouden, waardoor alleen de goedkopere alcohol duurder wordt. Dit is dus iets anders dan een accijnsverhoging, waarbij alle alcohol duurder wordt. MUP richt zich vooral op goedkope alcohol welke wordt verkocht in supermarkten, MUP is niet gericht op alcoholverkoop in de horeca.


Onderzoeksvragen:

• Hoe is MUP en de effecten ervan door te vertalen naar verschillende scenario’s voor Nederland en hoe verhoudt deze maatregel zich met andere prijsmaatregelen (zoals accijns)?
• Geef op basis van de scenario’s weer met welke criteria/randvoorwaarden MUP in Nederland ingevoerd zou kunnen worden en wat de effectiviteit op alcoholconsumptie van verschillende doelgroepen, de volksgezondheid, de economie, markt(verstorende) effecten, openbare orde en veiligheid en andere alcohol gerelateerde schade van een dergelijke maatregel in NL zou zijn?

Doelpopulatie: Nederlandse bevolking

Analyseplan: om een inschatting te kunnen maken van de effecten van MUP in Nederland hebben we inzicht nodig in hoeveel alcohol verschillende groepen mensen drinken. Deze verschillen willen we bekijken op SES niveau (obv opleiding, werksituatie, en/of rondkomen), geslacht, leeftijd, herkomst en huishoudsamenstelling. Uit de data van de gezondheidsmonitor willen we dus kijken naar de hoeveelheid en verschillen in alcoholconsumptie per groep. Met deze informatie kunnen we een inschatting maken van de gevolgen van het invoeren van MUP voor verschillende doelgroepen alcoholgebruikers.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Huishoudsamenstelling, Opleiding, Werksituatie, Rondkomen, Etniciteit/herkomst
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Nederland

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Eindrapportage naar VWS
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Oktober 2020
Overige opmerkingen:
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet