Schoolverzuim

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Oberon
Adres organisatie:

Postbus 1423

3500 BK Utrecht

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Schoolverzuim
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van VWS
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Achtergrond
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en meedoen aan de samenleving. Een passende onderwijsplek is daarbij van belang. Om ervoor te zorgen dat ieder kind mee kan doen, is er in de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het aantal thuiszitters. Recente cijfers laten zien dat blijvende aandacht voor deze thema’s nodig is. Daarnaast komen er steeds meer signalen uit het veld dat preventieve interventies uitval en thuiszitten mogelijk kunnen voorkomen. Daarbij is aandacht voor elke vorm van verzuim van belang, ook als verzuim kortdurend (< 16 uur in 4 weken) en/of geoorloofd is (bijv. ziekmelding). Echter, over de omvang en aanpak van deze laatste vormen van verzuim is weinig bekend, onder andere omdat deze vormen van verzuim niet bij de afdeling Leerplicht gemeld hoeft te worden (in tegenstelling tot langduriger verzuim).

Doel
Het ministerie van VWS wil - in samenspraak met het ministerie van OCW – daarom inzicht in
1) de omvang van geoorloofd schoolverzuim (ziekteverzuim) en ongeoorloofd schoolverzuim korter dan 16 uur in vier weken op school-, landelijk en regionaal niveau ; en in 2) de oorzaken, (ervaren effectiviteit van) aanpak op scholen en samenwerking (knelpunten en succesfactoren) met betrekking tot genoemde vormen van schoolverzuim.

Vraagstelling
1. Wat is de omvang van geoorloofd schoolverzuim (ziekteverzuim) en ongeoorloofd schoolverzuim korter dan 16 uur in vier weken op:
a) schoolniveau,
b) regionaal niveau,
c) landelijk niveau
2. Hoe gaan scholen om met geoorloofd verzuim (ziekteverzuim) en ongeoorloofd verzuim korter dan 16 uur in vier weken?

Doelpopulatie
In het onderzoek gaat het om zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Het is voor ons duidelijk dat de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 alleen het voorgezet onderwijs en niet het primair onderwijs betreft. Ook is duidelijk dat (helaas) de voor dit onderzoek meest relevante vraag (“Functioneren op school”) niet in de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019 is meegenomen.

Analyseplan
Het onderzoek betstaat uit verschillende onderdelen.
Voor de eerste onderzoeksvraag maken we in eerste instantie zoveel mogelijk gebruik van bestaande bronnen om op basis daarvan te bepalen of daarmee afdoende antwoord gegeven kan worden op de vraag over de omvang van het verzuim en indien dat niet het geval is welke aanvullende extra gegevensverzameling dan nodig en mogelijk is. Het gebruik van de gegevens uit Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 is daarom voor ons van groot belang. We kunnen dan voor één van beide sectoren (voortgezet onderwijs) op zowel landelijk als regionaal inzicht geven in de gewenste gegevens (op basis van zelfrapportage).
Voor de tweede onderzoeksvraag zullen we een aantal casestudies uitvoeren op scholen in het primair en voortgezet onderwijs om na te gaan òf en hoe ziekteverzuim en ongeoorloofd kort verzuim worden geregistreerd; òf en welk beleid scholen voeren op deze twee vormen van verzuim; welke vormen van beleid en maatregelen daarbij effectief (b)lijken.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Functioneren op school, Psychosociale gezondheid
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Geslacht, Leeftijd, Opleiding
Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
De gegevens worden verwerkt in een openbaar rapport.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
December 2020 / Januari 2021
Overige opmerkingen:
Graag zouden we GGD-regio toegevoegd zien om naar eventuele regionale variatie op te sporen
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet