Microdata en Simulatie Systeemanalyse

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: TNO
Adres organisatie:

Oude Waalsdorperweg 63

2597 AK Den Haag

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Microdata en Simulatie Systeemanalyse
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Ministerie van Justitie en veiligheid
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
Het doen uitvoeren van een exploratief onderzoek naar de mogelijkheden om op innovatieve wijze Microdata en kwantitatieve simulaties te gebruiken in systeemanalyses teneinde de ontwikkeling van nieuwe beleidstheorieën beter te kunnen faciliteren en onderbouwen, en op basis daarvan te komen tot concrete aanknopingspunten voor handelingsperspectief. Doelgroep is Multiprobleemhuishoudens; met de verkregen data is het doel om de samenhang tussen problemen waarmee een MPH te maken kan krijgen te onderbouwen en duiden.

aanvullende info onderzoeker;
Het vinden van de effecten van beleidsinterventies in complexe samenhangende problematiek is een uitdaging. Bestaande (kwantitatieve) modellen zijn vaak maar in beperkte mate toepasbaar op dit soort vraagstukken of uberhaupt niet beschikbaar. Toch is het nodig om op zijn minst een eerste idee te krijgen van de effecten die van een beleidsinterventie kunnen worden verwacht, zowel wat betreft de omvang als de timing van de te verwachten effecten. De methode om relaties tussen variabelen te analyseren met behulp van Enriched Loops (MARVEL) kan een goede benadering zijn om dit doel te bereiken. MARVEL is gebaseerd op causale diagrammen waaraan specifieke informatie over de snelheid en sterkte van de causale effecten is toegevoegd. Het bevat verschillende opties om beleidsinterventies te modelleren en hun effecten te analyseren, inclusief de niet-verwachte. City Deal ‘Zicht op ondermijning’ is een initiatief binnen de overheid waarbij het gebruik van microdata voor veiligheidsvraagstukken op lokaal niveau wordt verkend.
Gewenste situatie is dat MinJenV in staat is om complexe rijksbrede problematiek integraal te analyseren en vanuit daar handelingsperspectief te genereren. Hierbij maakt zij gebruik van data, expertkennis en wetenschappelijke inzichten. Het proces wat hiervoor wordt ingezet betrekt stakeholders, zoals de lokale overheid en ketenpartners. Onderzoeksvragen voor dit project is een voorzetting van het onderzoekstraject dat JenV en TNO in circa 2017 hebben gestart. Dit deel van het onderzoek beoogt twee hoofdvragen: - Hoe kan JenV inzicht krijgen in complexe rijksbrede problematiek op basis van microdata? - Hoe kan simulatie bijdragen aan het generen van meer handelingsperspectief uit de systeemanalyse?
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Ouderenmishandeling, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau , Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Ons eerste doel is een landelijk beeld. Later mogelijk aangevuld met gedetailleerdere analyse. We zijn daarbij nog niet in een specifieke selectie van gemeenten geïnteresseerd, oftewel, alle gemeenten zijn relevant.

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Rapportage TNO
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
april 2021
Overige opmerkingen:
Aanvraag ivm gebruik stapelingsmonitor waarin GM-data zijn opgenomen. CBS heeft aangegeven dat wij zelf los bij jullie toestemming moeten vragen om dit vervolgens bij hun aan te leveren.
Bij het CBS hebben wij dossiernummer 8896.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet