Onderzoek naar de uitkomsten van de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet voor groepen van gezonde verzekerden

Aanvraag voor: Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
Type: Toegang tot databestand
Status: Goedgekeurd
Bestanden:
Gegevens aanvrager
Organisatie: Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)
Adres organisatie:

Burgemeester Oudlaan 50

3062 PA Rotterdam

Aanvraaggegevens
Titel onderzoek: Onderzoek naar de uitkomsten van de risicoverevening in de Zorgverzekeringswet voor groepen van gezonde verzekerden
Is uw organisatie opdrachtgever voor het onderzoek?
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Voert u dit onderzoek uit in samenwerking met andere organisaties, zoals universiteiten en onderzoekinstituten?
Omschrijving van onderzoek:
In de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt een systeem van risicoverevening ingezet om zorgverzekeraars te compenseren voor voorspelbare verschillen in zorgkosten tussen verzekerden. Concreet betekent dit dat verzekeraars voor elke verzekerde in hun bestand een ‘vereveningsbijdrage’ ontvangen gebaseerd op de voorspelde zorgkosten voor die verzekerde gegeven zijn/haar risicokenmerken (e.g. leeftijd, geslacht en gezondheid).

Eerder heeft de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) onderzocht in hoeverre de risicoverevening tot adequate compensaties leidt voor verzekerden met een chronische aandoening. Hiertoe zijn de onderzoeksbestanden voor de risicoverevening op individu-niveau gekoppeld aan informatie uit de gezondheidsmonitor 2012. (zie: https://www.eur.nl/sites/corporate/files/Risicoverevening_2016_0.pdf). Deze koppeling maakte het mogelijk om voor selecte groepen van chronisch zieken na te gaan in hoeverre de door het vereveningsmodel voorspelde kosten aansluiten op de feitelijke kosten. Uit het onderzoek bleek dat voor selecte groepen van chronisch zieken de gemiddelde voorspelde kosten lager zijn dan de gemiddelde feitelijke kosten. Op deze groepen lijden zorgverzekeraars een voorspelbaar verlies. Dit is ongewenst omdat verzekeraars hierdoor worden ontmoedigd om in te spelen op de wensen van chronisch zieken. Vervolgens hebben wij mogelijkheden onderzocht om dit voorspelbare verlies op chronisch zieken te verminderen. Dat heeft geleid tot een aantal beleidsaanbevelingen.

Tegenover het voorspelbare verlies op selecte groepen van chronisch zieken staat een voorspelbare winst (overcompensatie) op groepen gezonde verzekerden. In dit onderzoek wordt de overcompensatie van gezonde verzekerden nader geanalyseerd. Belangrijke vragen daarbij zijn: "Hoe kan/dient de groep 'gezonde verzekerden' te worden gedefinieerd/afgebakend?", "Hoe groot is op dit moment precies de overcompensatie van gezonde verzekerden?" en "Op welke manieren zou deze overcompensatie kunnen worden verminderd?". Met dit onderzoek trachten wij deze vragen te beantwoorden. Hiertoe willen wij recente onderzoeksbestanden voor de risicoverevening (met zorgkosten van alle mensen met een basisverzekering) koppelen met informatie uit de gezondheidsmonitor 2016. Op basis van deze koppeling kan worden nagegaan hoe de huidige risicoverevening uitpakt voor selecte groepen van gezonde verzekerden. Denk hierbij aan de groepen 'geen zelf-gerapporteerde aandoening' en '(zeer) goede algemene gezondheid'. Deze analyse borduurt voort op een eerder onderzoek (https://www.eur.nl/sites/corporate/files/Risicoverevening_2016_0.pdf) waarin wij de overcompensatie hebben bepaald voor gezonde groepen afgeleid uit de gezondheidsmonitor 2012.
Welke onderwerp(en) heeft u voor uw onderzoek nodig?
Alcoholgebruik, Angst & depressie, Beperkingen, Bewegen, Chronische aandoeningen (kort), Eenzaamheid, Ervaren gezondheid, Geluidshinder, Lengte & gewicht, Mantelzorg geven, Mantelzorg ontvangen, Ouderenmishandeling, Regie over eigen leven, Roken, Vrijwilligerswerk
Welke achtergrondkenmerken heeft u voor uw onderzoek nodig?
Etniciteit/herkomst, Geografische indicator; GGD niveau , Geografische indicator; gemeentecode, Geografische indicator; postcode, Geslacht, Huishoudsamenstelling, Leeftijd, Opleiding, Rondkomen, Werksituatie
Wenst u de gegevens te koppelen aan andere (registratie) bestanden?
Dit betreft de onderzoeksbestanden die zijn samengesteld voor de risicoverevening van 2020 en 2021. Deze bestanden bevatten informatie over de zorgkosten (onder de Zorgverzekeringswet) van verzekerden in 2017 respectievelijk 2018 en hun achtergrondkenmerken zoals die worden gebruikt in de risicovereveningsmodellen van 2020 respectievelijk 2021. Zoals bij het eerdere onderzoek zullen wij deze bestanden zelf aanleveren bij het CBS.
Op welk geografisch niveau worden de gegevens gepubliceerd?

Waar worden de gegevens gepubliceerd of gerapporteerd?
Nederlandstalig rapport en Engelstalig wetenschappelijk artikel.
Wat is de verwachte datum van publicatie of rapportage van gegevens (maand-jaar)?
Nederlandstalig rapport: april 2021

Engelstalig artikel: december 2021
Overige opmerkingen:
Geen.
HomeNaar GGD GHOR Kennisnet