Uitleg en criteria Loket Gezondheidsmonitors

Hoe werkt het loket Gezondheidsmonitors?
Bij het digitale loket Gezondheidsmonitors kunt u data of cijfers aanvragen uit de Gezondheidsmonitors voor onderzoek en beleid op zowel lokaal als landelijk niveau.

Het loket heeft data en cijfers beschikbaar uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016
De Gezondheidsmonitor (doelgroep Volwassenen en Ouderen) is voor het eerst uitgevoerd in 2012. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van de Nederlandse bevolking van negentien jaar en ouder. De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn uitgevoerd door de GGD’en, CBS en RIVM. In 2012 en 2016 deden respectievelijk ruim 387.000 personen en 457.000 personen mee aan het grootschalige vragenlijstonderzoek.

In de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 staan gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), lichamelijke gezondheid (chronische aandoeningen, beperkingen in horen, zien en mobiliteit), psychische gezondheid (angst en depressie), sociale situatie (mantelzorg geven, eenzaamheid, huiselijk geweld), lengte en gewicht, leefstijl (alcoholgebruik, bewegen, roken) en achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, herkomst, huishoudsamenstelling, inkomen, opleiding en werksituatie en geografische indicator).
In de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 zijn enkele nieuwe onderwerpen opgenomen: regie over eigen leven, mantelzorg ontvangen, vrijwilligerswerk, ouderenmishandeling en geluidshinder.  

Klik HIER voor een volledig overzicht van de verschillen in de vraagstellingen van de Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2016 t.o.v. die van de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012.

De Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012  en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 bevatten gegevens op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Cijfers voor een aantal onderwerpen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 staan op Statline van het CBS en op Volksgezondheid en Zorg van het RIVM. Deze cijfers kunt u zonder toestemming gebruiken, onder vermelding van de bron (Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016, GGD’en, CBS en RIVM).

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat informatie over de gezondheid, sociale situatie en leefstijl van leerlingen in klas 2 en klas 4 van het voortgezet onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd is uitgevoerd door de GGD’en en RIVM. In totaal hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 (klas 2 en 4 VO) bevat gegevens over kwaliteit van leven (ervaren gezondheid), psychische gezondheid, weerbaarheid (opkomen voor jezelf), leefstijl (bewegen, voeding, roken, alcoholgebruik, softdrugs of harddrugs gebruik), functioneren op school, pesten (pesten op school, cyberpesten), social media gebruik, gamen, seksualiteit en achtergrondkenmerken (opleiding, leeftijd, geslacht, herkomst en gezinssamenstelling).

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 bevat gegevens op landelijk niveau. Voor 14 GGD’en zijn gegevens beschikbaar op regionaal niveau, waarvan 9 GGD’en ook gegevens hebben op lokaal niveau. Een overzicht van de wijze van deelname aan de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 staat op Volksgezondheid en zorg.

Na aanvraag bij het loket ontvangt u de gegevens op landelijk niveau. Indien u graag gegevens op regionaal of gemeentelijk niveau ontvangt, kunt u dit aangeven in het opmerkingenveld op het aanvraagformulier.

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 kan niet worden gekoppeld aan andere bestanden/registraties.

Cijfers van de onderwerpen uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 staan op Volksgezondheid en Zorg van het RIVM. Deze cijfers kunt u zonder toestemming gebruiken, onder vermelding van de bron (Gezondheidsmonitor Jeugd 2015, GGD’en en RIVM).

Vragenlijst Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
Klik HIER voor de vragenlijsten Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.
Deze basisvragenlijsten zijn ook te vinden op de site Monitor Gezondheid.

Opbouw en instructie totaalbestand Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012, Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015

In het document Opbouw en instructie totaalbestand van de GM V&O 2012 en 2016 en GM Jeugd 2015 vindt u meer achtergrondinformatie over hoe deze bestanden zijn opgebouwd.
 

Aanvraag indienen?
Staan de door u gewenste cijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 /Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 niet op bovengenoemde websites? Dien dan uw aanvraag in bij het Loket Gezondheidsmonitors via de aanvraagknop op onze homepagina. U komt dan automatisch terecht in het aanvraagformulier. Hier kunt u aangeven of u een aanvraag indient voor de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016* of de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015.

In het aanvraagformulier geeft u aan of u zelf toegang wenst tot het databestand of dat u een aanvraag wilt indienen voor maatwerk, zoals cijfers, statistische analyses en tabellen. Toegang tot het databestand van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 is onder een aantal voorwaarden mogelijk via de microdata faciliteit van het CBS. Levering van (een selectie uit) het databestand van de Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 wordt gefaciliteerd door het RIVM. Bij een maatwerkverzoek worden de analyses voor u uitgevoerd door één van de partijen.

Vervolgens dient u zo nauwkeurig mogelijk aan te geven waarvoor u de gegevens wilt gebruiken. Een helder analyseplan en beschrijving van de gewenste variabelen is vereist. Alleen volledig ingevulde aanvragen nemen wij in behandeling.

Beoordeling van uw aanvraag
De registratiecommissie voor de Gezondheidsmonitors beoordeelt uw aanvraag op basis van de volgende criteria:

  • De aanvraag moet een publiek doel dienen en ten goede komen van inzicht in de gezondheid van de Nederlandse bevolking;
  • Het formulier moet goed ingevuld zijn; alle vragen moeten voldoende/ juist beantwoord zijn. Zo moet er een helder analyseplan zijn en moet het duidelijk zijn welke variabelen gewenst zijn;
  • Bij schattingen op basis van bestaande cijfers wordt door de registratiecommissie voor de gezondheidsmonitorsbepaalde voorwaarden aan de publicatie gesteld;
  • Een aanvraag met een controversieel karakter wordt voorgelegd aan de ethische commissie voor de Gezondheidsmonitors

Alle aanvragen worden op de homepagina van het Loket Gezondheidsmonitors geplaatst. Zo kunt u zien of uw onderzoeksvraag niet al eerder is uitgewerkt.

Hoe verloopt uw aanvraag verder?
De registratiecommissie heeft ongeveer 3 weken nodig om uw aanvraag te beoordelen indien het gaat om landelijke analyses, en 2 weken langer indien ook lokale of regionale data worden gevraagd.

  • Aanvragen voor toegang tot databestand

Voor toegang tot het landelijk bestand Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 en de levering van (een selectie van) het landelijk bestand Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 stemt u met de betreffende partij af wanneer u met het onderzoek wilt beginnen. De vereiste formaliteiten vergen daarbij een doorlooptijd van ongeveer twee weken, of langer als het om een meer complex onderzoek gaat.

Extra toelichting Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  
Indien u een aanvraag indient voor toegang tot het databestand is de eerste voorwaarde dat uw instelling is gemachtigd tot het gebruik van CBS microdata. Toegang tot het databestand is dan mogelijk via een ‘remote access’ verbinding vanuit uw eigen instelling of ‘on site’ bij het CBS in Den Haag of Heerlen. Voor deze dienstverlening gelden diverse voorwaarden rond vertrouwelijkheid van data en privacybescherming, worden aanvullende contracten opgesteld en gelden kosten volgens de dienstencatalogus van het CBS.

Extra toelichting Gezondheidsmonitor Jeugd 2015
Indien u een aanvraag indient voor toegang tot het databestand, ontvangt u hiervoor een offerte van het RIVM om de werkelijk gemaakte kosten voor databeheer in rekening te brengen. Als er sprake is van uitplaatsing van gegevens wordt er een bewerkersovereenkomst afgesloten met de aanvrager waarin de condities en wijze van uitlevering en beveiligingswaarborgen bij de uitlevering zijn opgenomen.

  • Maatwerkverzoek

Voor maatwerkverzoeken is het afhankelijk van de grootte van het verzoek hoeveel tijd het gaat kosten. Over het algemeen zijn kleine maatwerkverzoeken vaak binnen een maand in te plannen. U ontvangt hiervoor vooraf een offerte met daarin de kosten en de tijdsplanning. 

Zijn er kosten verbonden aan mijn aanvraag?
Ja, aan zowel de aanvragen voor de toegang tot/levering van het databestand als de maatwerkverzoeken zijn kosten verbonden. GGD GHOR Nederland brengt een vergoeding van 150 euro in rekening voor het beoordelen en het honoreren van deze aanvragen. Daarnaast ontvangt u voor uw aanvraag een offerte op maat van het CBS, dan wel het RIVM. De kosten voor toegang tot het databestand of een maatwerkverzoek variëren sterk.

  • Aanvragen voor toegang tot databestand

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  Kosten voor toegang tot het bestand variëren van € 2500 voor een eenvoudig, kortlopend project dat alleen data van de gezondheidsmonitor gebruikt, tot een veelvoud daarvan voor een complex, langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld koppelingen met andere bestanden uit de CBS-catalogus gemaakt worden.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Voor levering van het bestand brengt het RIVM de werkelijk gemaakte kosten voor databeheer in rekening.

  • Maatwerkverzoek

Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016  Voor een maatwerkverzoek brengt het CBS de benodigde uren tegen het dan geldende uurtarief in rekening. Vanzelfsprekend zijn de kosten voor een eenvoudige tabel op basis van alleen de Gezondheidsmonitor lager, dan een maatwerkverzoek waarvoor koppelingen met anderen bestanden en diverse bewerkingen gedaan worden.

Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 Voor een maatwerkverzoek brengt het RIVM de benodigde uren tegen het dan geldende uurtarief in rekening. Hiervoor ontvangt u van het RIVM een offerte op maat.

Vragen of meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u graag meer informatie over de aanvraag van cijfers of data uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen 2012 en de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016   en Gezondheidsmonitor Jeugd 2015? Stuur dan een e-mail naar: monitorgezondheid@ggdghor.nl.

HomeNaar GGD GHOR Kennisnet