Nieuwsbericht

Brief staatssecretaris aan gemeenten over de onverzekerdenregeling

25 februari 2020 | 1 minuut lezen

De herziene 'Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden' is in
maart 2018 in werking getreden ter ondersteuning van de aanpak van personen
met verward gedrag. Doel is het voorkomen van financiële drempels voor het
verlenen van zorg aan onverzekerde personen.

Het ontbreken van een zorgverzekering vergroot de problematiek van mensen met
verward gedrag. Een deel van de onverzekerden is zelf niet goed in staat een
zorgverzekering te regelen en moet daarbij actief geholpen worden. Dit blijkt uit
diverse rapportages van het Aanjaagteam Verwarde Personen en brieven aan de
Tweede Kamer. Ook gemeenten hebben daarin een rol, vanuit hun taak om
mensen toe te leiden naar zorg. Om gemeenten daarbij behulpzaam te zijn, is in
de subsidieregeling een meldplicht opgenomen. Zorgaanbieders die aan
onverzekerde personen -waaronder personen met verward gedrag en dak- en
thuislozen - zorg verlenen en in aanmerking willen komen voor subsidie, zijn
verplicht hiervan een melding te doen aan de regionale GGD.
Door de melding aan de GGD kunnen gemeenten worden geïnformeerd over het
feit dat zorg is verleend aan een onverzekerde persoon. De gemeente kan dan
vervolghulp bieden.

De staatsseceretaris roept gemeenten  op om -voor zover dit in uw gemeente nog niet gebeurt de
stappen te zetten die nodig zijn om onverzekerde dak- en thuislozen en
personen met verward gedrag te helpen zich te verzekeren. 

HomeThema'sProfessionals