Nieuwsbericht

Rapport Stoornis en delict van de Raad voor de Gezondheidszorg

Miranda van Zoest
13 augustus 2012 | 2 minuten lezen

GGD Nederland kan zich goed vinden in het RVZ rapport Stoornis en delict . In dit rapport wordt gepleit voor meer aandacht voor preventie en betere samenwerking binnen de keten van de GGZ voor delinquenten met psychische stoornissen. De geestelijke gezondheidszorg (GGZ) moet delinquenten met een psychische stoornis sneller in beeld krijgen. Ook zou er bij deze groep vaker verplichte behandeling moeten worden opgelegd in plaats van detentie. Niet het delict, maar de stoornis moet leidend zijn voor de aanpak. De RVZ benoemt in haar rapport dat gemeenten meer moeten investeren in preventie en ‘doorzorg’ (blijvend goed op elkaar aan laten sluiten van de zorg). Met het advies neemt de RVZ een voorschot op twee nieuwe wetten die in 2013 van kracht worden, namelijk de Wet Verplichte GGZ en de Wet Forensische Zorg. Door de nieuwe wetgeving wordt een toeloop verwacht in de bemoeizorg en ook de huidige groep zorgmijders kan op basis van de Wet verplichte GGZ eerder in zorg worden genomen.

‘Voorzorg’
GGD Nederland ziet voor organisaties in de publieke gezondheid een aantal taken. Vooral in de zogenaamde ‘voorzorg’, het fundament van de zorgketen, is een belangrijke rol weggelegd voor integrale publieke gezondheidzorg. Het gaat hier o.a. om het in een vroeg stadium signaleren, duiden en doorverwijzen van problemen. Dit is mogelijk via de JGZ, de meldpunten Zorg en Overlast, Steunpunten Huiselijk Geweld en de OGGZ.

Publieke gezondheidszorg als poortwachter?
Bekend is dat de politie 20-30 % van haar tijd besteedt aan ‘OGGz-klanten’. 70% daarvan is aan verslaving-gerelateerd. Daarnaast gaat ruim 75% van de ex-gedetineerden opnieuw in de fout. Uit onderzoek naar notoire overlastplegers in Utrecht blijkt bijvoorbeeld dat van 1836 onderzochte overlastfeiten, 95% werd gepleegd door overlastplegers met een GGZ-probleem. Het OM heeft hierin de regierol ten aanzien van strafrecht en gemeenten hebben de regierol ten aanzien van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Gemeenten beleggen deze rol vaak bij de GGD.

De publieke gezondheid kan verschillende rollen spelen op het snijvlak van zorg en veiligheid en richt zich hierbij ook op psychosociale problematiek, zoals bij veelplegers. Publieke gezondheidszorgorganisaties kunnen een rol spelen bij proces- en ketenregie, vroegsignalering en risicotaxatie, indicatie en doorzetting naar de zorg- en hulpverlening. De GGD is nu uitvoerder van of nauw betrokken bij diverse meldpunten (Zorg & Overlast, OGGz, huiselijk geweld) en als zodanig een belangrijk onderdeel van het lokale zorgnetwerk. Deze rol zou kunnen worden doorontwikkeld. De GGD werkt vanuit dat zorg- en hulpverleningsnetwerk aan een stevige verbinding met het justitiële netwerk (politie en OM). Voor hen kan de GGD fungeren als hét aanspreekpunt binnen de keten. De structuur van de Veiligheidshuizen is bruikbaar en nuttig bevonden; steeds meer GGD’en zijn daar aan verbonden. Ook de (F)ACT-teams zijn daar een goed voorbeeld van.

DPG als eenduidig aanspreekpunt
Door de invoering van de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) kunnen gemeentebestuurders, organisaties binnen de zorg, maar ook politie en justitie, rekenen op één eenduidig aanspreekpunt voor alle taken binnen de Publieke Gezondheid. Dit geldt voor zowel reguliere omstandigheden als bij rampen en crises. Behalve gezondheid gaat het dan ook om (sociale) veiligheid; de DPG verbindt deze domeinen. Dit vergemakkelijkt het maken van samenwerkingsafspraken op de raakvlakken tussen de Publieke Gezondheid en politie en justitie, zoals op gebied van forensische geneeskunde.

De DPG opereert op het snijvlak van zorg en veiligheid waar verschillende onderwerpen spelen, zoals huiselijk geweld, kindermishandeling, overlastsituaties, zedenzaken en maatschappelijke onrust.

In het kader van Sociale Veiligheid staat het advies van de RVZ binnenkort geagendeerd binnen de verschillende gremia van de GGD.

Link naar het rapport Stoornis en delict

HomeThema's