Nieuwsbericht

Publieke gezondheid borgen: kansen voor versterking

24 juni 2016 | 3 minuten lezen

Dit bericht verscheen op 29 maart 2016:

Nederland kent een goed stelsel van publieke gezondheid. Om dat te behouden is versterking nodig van de GGD'en. In het rapport Publieke gezondheid borgen worden kansen voor versterking in beeld gebracht.

Tot die conclusie komt GGD GHOR Nederland in het rapport ‘Publieke gezondheid borgen’.

Mede door de decentralisaties is er op het terrein van de jeugdzorg en Omgevingswet meer te doen voor de GGD’en. Ook internationale veranderingen hebben effect op het werk van de GGD'en, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers en de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibioticaresistentie. En hoewel taken toenemen, dreigt er tegelijkertijd een tekort te ontstaan aan goed geschoolde, specialistische professionals. Al deze ontwikkelingen maken dat de GGD’en versterking nodig hebben om een goed stelsel van publieke gezondheid te waarborgen.

Infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie
In het rapport 'Publieke Gezondheid borgen' worden twee belangrijke taken genoemd die onder druk kunnen komen te staan. Het gaat om de infectieziektebestrijding en antibioticaresistentie. De infectieziektebestrijding is de afgelopen jaren complexer is geworden. Zo neemt de kans op uitbraken toe, alleen al omdat mensen meer reizen, en hebben zoönosen, de ziekten die van dier op mens overgaan, grote maatschappelijke consequenties.

GGD’en komen dan ook vaker in actie, zoals bij de Q-koorts en internationale uitbraken als MERS en Ebola. Daarnaast vraagt het tegengaan van antibioticaresistentie om een intensieve aanpak. “De veiligheid is nu nog niet in het geding,” zegt Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland. “GGD’en reageren adequaat op incidenten, maar met de huidige capaciteit en middelen komen we onvoldoende toe aan het voorkomen van en voorbereiden op uitbraken.”

De juiste professionals nodig
Voor de bestrijding van antibioticaresistentie zijn enkele tientallen fte nodig. Ook moet er worden geïnvesteerd in de opleiding voor medische milieukunde. Deze specialisten geven lokale overheden inzicht in hun mogelijkheden om de volksgezondheid via de fysieke leefomgeving te beïnvloeden. Backx: “De instroom van nieuwe artsen in de opleiding tot medisch milieukundige blijft achter bij de uitstroom. Dit is zorgelijk en vraagt om oplossingen. Voor sommige GGD’en is het nu al moeilijk deze artsen aan te trekken.”

Verbinding publieke gezondheid en sociaal domein
Andere zaken die aandacht nodig hebben, zo blijkt uit rapport, zijn het maken van nadere afspraken over de verbinding van GGD-taken met het sociaal domein. Dat biedt gemeenten de mogelijkheid om effectiever en efficiënter werken voor hun inwoners. Van oudsher houden GGD'en zich immers bezig met kwetsbare burgers, zoals de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en sociaal-medische advisering. Gemeenten kunnen de kennis en expertise van GGD’en benutten voor bijvoorbeeld het beoordelen van verwarde personen. Zo kan voorkomen worden dat deze mensen te snel in de (kostbare) GGZ-trajecten belanden.

Publieke gezondheid: versterkingsprogramma
De rapportage 'Publieke Gezondheid borgen' komt voort uit het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS en de VNG, met het RIVM en GGD GHOR Nederland. Het doel van het Stimuleringsprogramma is meer zicht te krijgen op de inzet en effectiviteit van de publieke gezondheid en waar nodig te versterken. Dat zou kunnen via een goed versterkingsprogramma voor de GGD'en.

Hugo Backx: "Misschien zijn we onze publieke gezondheidszorg de afgelopen jaren te veel als een vanzelfsprekendheid gaan zien. Overheid, gemeenten en GGD'en moeten zich gezamenlijk blijven inzetten om de gezondheid te verbeteren. Want ook in een land als Nederland, leven laagopgeleiden gemiddeld zes jaar korter dan mensen met een hogere opleiding en leven ze zo'n negentien jaar langer in ongezondheid. We kunnen nog zoveel gezondheidswinst behalen door steviger in te zetten op preventie. Dan kunnen meer mensen gezonder oud worden en kunnen kosten van gemeenten bespaard worden.”

Algemeen overleg Preventie Tweede Kamer
Het Stimuleringsprogramma en het rapport Publieke Gezondheid borgen komen aan de orde tijdens het Algemeen Overleg over Preventie dat de Tweede Kamer heeft op donderdag 31 maart. Het rapport is door de minister en staatssecretaris van VWS naar de Kamer gestuurd.

HomeThema's