Nieuwsbericht

Naar een toekomstbestendige publieke gezondheid: samen aan het werk

1 juli 2016 | 3 minuten lezen

Een verdere versterking van GGD-taken, dat staat centraal in het vervolg van het Stimuleringsprogramma ‘Betrouwbare publieke gezondheid’. Het programma wordt uitgevoerd door het ministerie van VWS en de VNG, in samenwerking het RIVM en GGD GHOR Nederland.

In het 30 juni 2016 bekendgemaakte vervolg van het Stimuleringsprogramma, is ook veel aandacht voor thema’s uit de rapportage ‘Publieke Gezondheid Borgen, staat van de GGD’en. Deze rapportage publiceerde GGD GHOR Nederland eerder dit jaar in het kader van het Stimuleringsprogramma. Hierin geeft de vereniging een landelijk beeld van de wettelijke GGD-taken en waar versterking nodig is.

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland: “Mede door de decentralisaties is er op het terrein van de jeugdzorg en Omgevingswet meer te doen voor de GGD’en. Ook internationale veranderingen hebben effect op ons werk, zoals de verhoogde instroom van asielzoekers en de opkomst van nieuwe infectieziekten en antibioticaresistentie. Hoewel taken toenemen, dreigt er in de toekomst een tekort te ontstaan aan goed geschoolde, specialistische professionals. Al deze ontwikkelingen maken dat de GGD’en versterking nodig hebben, om het goede stelsel van de Nederlandse publieke gezondheid ook in de toekomst te waarborgen.

De komende jaren zetten VWS, de VNG, het RIVM en GGD GHOR Nederland in het Stimuleringsprogramma onder meer in op:

 • Versterking capaciteit GGD’en voor advisering lokaal bestuur
  De capaciteit van GGD’en om het lokale bestuur te adviseren wordt versterkt. Zo wordt een consortium van Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid opgericht onder leiding van het RIVM. Ook wordt de samenwerking met academische werkplaatsen sociaal domein en jeugd versterkt.
 • Verdere ontwikkeling veldnormen
  Waar nog meer uniformiteit nodig is, worden veldnormen ontwikkeld, bijvoorbeeld formatienormen voor beschermingstaken of richtlijnen voor de uitvoering inclusief maatregelen Deze normen worden, samen met professionals en bestuurders, vastgesteld door een onafhankelijk instituut.
 • Instroom opleiding Artsen Maatschappij en Gezondheid
  Nog voor het zomerreces van de Tweede Kamer reageert minister Schippers op het voorstel van ActiZ, de KAMG en GGD GHOR Nederland voor instroom van studenten in de opleiding Artsen Maatschappij en Gezondheid.
   
 • Infectieziektebestrijding en governance
  De Inspectie voor de Gezondheidszorg zal gesprekken houden met GGD’en over infectieziektebestrijding. De uitkomsten moeten duidelijk maken waar versterking nodig is. Ook spreekt de IGZ met GGD’en over onder meer governance. Deze gesprekken voert de IGZ breed binnen de zorg. De inspectie wil meer toezien op de wijze waarop zorgaanbieders de organisatie besturen en het intern toezicht functioneert.
   
 • Netwerk voor verbinding publieke gezondheid en sociaal domein
  De decentralisaties in het sociaal domein zijn erop gericht om gemeenten in de positie te brengen om maatwerk te leveren in het ondersteunen van hun inwoners. Ongezondheid beïnvloedt de mogelijkheid tot en mate van participeren. Dit maakt het noodzakelijk om de publieke gezondheidstaken te verbinden met die in het sociaal domein. Dat geldt voor het delen en beschikbaar maken van informatie én voor het maken van nieuwe beleids- en uitvoeringsafspraken.

Heroriëntatie op de zorg: anders denken over publieke gezondheid
Het Stimuleringsprogramma is in 2015 gestart en heeft tot doel dat het goede Nederlandse stelsel van publieke gezondheid behouden blijft. Met de aankondiging van het programma stelden minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn: “Nederland is bezig met een heroriëntatie op gezondheid, zorg en ondersteuning. Er zijn ingrijpende veranderingen in het preventiebeleid, de curatieve zorg, langdurige zorg, jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning. Rode draad is de omslag van denken in termen van ‘ziekte, zorg en afhankelijkheid’ naar ‘gezondheid, preventie en eigen kracht’. De rol van mensen zelf, zorgverleners, verzekeraars en de overheid verandert. Dit heeft consequenties voor de manier waarop we de publieke gezondheidszorg borgen en organiseren.”

Online dossier Stimuleringsprogramma
Alle informatie over het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid vind je in ons online dossier op GGD GHOR Kennisnet.

Landelijk dekkend netwerk van publieke gezondheid
Nederland heeft een landelijk dekkend netwerk van publieke gezondheid. Dit wordt gevormd door 25 GGD’en. De GGD’en voeren wettelijke taken uit, zoals: het adviseren van gemeenten over gezondheid, het bestrijden van infectieziekten, tuberculose, toezicht op de Kinderopvang, medische milieukunde en het assisteren bij de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
Daarnaast kunnen gemeenten er voor kiezen, afhankelijk van de lokale en regionale ontwikkelingen, om ook andere taken bij de GGD te beleggen, zoals: de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), toezicht op de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), de Publieke Gezondheidszorg voor Asielzoekers en Forensische Geneeskunde.

Meer informatie:

Rapport Publieke gezondheid borgen

Kamerbrief 30 juni 2016 over Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid

HomeThema's