Nieuwsbericht

Jij en Je Gezondheid voor de basisschool

11 juli 2017 | 2 minuten lezen

Vanaf schooljaar 2017/2018 gaat JGZ van GGD Amsterdam bij de preventieve gezondheidsonderzoeken op 5- en 10-jarige leeftijd de digitale vragenlijst Jij en Je Gezondheid (JEJG) gebruiken. Het doel van JEJG is om te zorgen dat kinderen en jongeren op tijd de juiste zorg ontvangen. Dus niet wachten tot problemen escaleren, maar op tijd met ouders en kinderen in gesprek. Indien nodig worden ouders of kinderen toegeleid naar veelbelovende en effectieve (preventie)programma’s.

Jij en Je Gezondheid
Bij de inzet van ‘Jij en je Gezondheid’ vullen ouders voorafgaand aan de contactmomenten met JGZ een digitale vragenlijst in bestaande uit valide en betrouwbare screeningslijsten. Op basis van hun antwoorden ontvangen zij daarna direct adviezen over de gezondheid en leefsituatie van hun kind en gezin. Dit plaatst de ouder en het kind centraal in de zorg, geeft hen de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan en draagt bij aan partnerschap tussen ouders en JGZ professionals. De jeugdarts of –verpleegkundige bekijkt eveneens de uitslagen van de vragenlijst en ziet door het stoplichtsysteem (groen-oranje-rood) in één oogopslag wat de sterke en zwakke kanten van het kind zijn.

Voorbereidend onderzoek
Om de wensen en behoeften van de doelgroep (ouders en kinderen) en de gebruikers (jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen) goed in kaart te brengen is een voorbereidend onderzoek uitgevoerd waarbij ouders, kinderen, jeugdartsen en – verpleegkundigen, schooldirecteuren en intern begeleiders zijn gesproken.

Tips en adviezen zijn welkom, maar niet belerend

Ouders van 5- en 10-jarigen vinden het belangrijk dat het doel van het gezondheidsonderzoek duidelijk is. Ook vinden ze dat JEJG niet alleen naar (gezondheids)problemen moet kijken, maar ook naar wat goed gaat. Ze willen zich niet gecontroleerd voelen. De vragenlijst zou een aanzet moeten zijn om met elkaar in gesprek te gaan. Ouders ontvangen graag tips en adviezen, zo lang het maar niet belerend overkomt.

Kinderen zelf een stem geven

Zowel ouders, kinderen als jeugdartsen en -verpleegkundigen zijn het erover eens dat het goed is als 10-jarige kinderen zelf een vragenlijst invullen. Het geeft kinderen een stem in hoe het met ze gaat en biedt ze de kans om vragen of problemen aan te kaarten. Kinderen vinden het belangrijk dat duidelijk is wat hen te wachten staat tijdens het consult. Ze staan open voor tips en adviezen en willen graag weten wat ze beter kunnen doen.

Wat wil JGZ?

JGZ heeft grote behoefte aan digitale vernieuwing. Op dit moment worden vragenlijsten op papier uitgedeeld en verwerkt. Jeugdartsen en –verpleegkundigen zien JEJG vooral als hulpmiddel bij het preventief gezondheidsonderzoek, niet als doel op zich. Ook hechten zij belang aan duidelijke en transparante communicatie richting ouders en scholen over het doel, de werkwijze en privacy. Net als ouders vinden zij dat er aandacht moet zijn voor wat goed gaat en dat ook positieve termen gebruikt worden.

Hoe zien scholen JEJG?

Scholen vinden goede communicatie over JEJG belangrijk, zowel richting de school als richting ouders en kind. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er geen overlap is tussen wat JGZ doet en wat de school doet.

De volledige bevindingen van het vooronderzoek zijn te lezen in bijgesloten factsheet.

Implementatie
GGD Amsterdam is met ZonMw subsidie gestart met de ontwikkeling van JEJG voor het primair onderwijs. In schooljaar 2017/2018 zullen scholen in verschillende stadsdelen starten met een pilot . Op basis van de bevindingen zal besloten worden om JEJG stadsbreed in te zetten en waar nodig door te ontwikkelen. Aan de pilot zullen ook andere JGZ-instellingen deelnemen: GGD Drenthe, GGD Hart voor Brabant, CJG Rijnmond en CJG Den Haag. GGD GHOR Nederland, het NCJ en de Academische Werkplaats Jeugd en Gezondheid van VUmc zijn bij dit project betrokken als adviseurs.

HomeThema'sProfessionals