Nieuwsbericht

Nieuw gepresenteerd Regeerakkoord

Miranda van Zoest
30 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Een allereerste blik op het Regeerakkoord laat het volgende zien. Er komt één budget voor de taken binnen het sociaal domein die naar gemeenten worden overgeheveld: werk, begeleiding en jeugd. ‘Decentralisaties zullen in principe gericht worden op 100.000+ gemeenten’, staat in het Regeerakkoord. Onduidelijk is of dit alleen geldt voor toekomstige decentralisaties, of dat ook Wet werken naar Vermogen, de decentralisatie jeugdzorg en de AWBZ/WMO veranderingen hieronder vallen.

Enkele in het oog springende voorstellen:

  • De jeugdzorg wordt in 2015 volgens huidige planning gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit omvat alle onderdelen, dus ook de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie.
  • De voorgenomen eigen bijdrage in de jeugdzorg wordt niet ingevoerd.
  • Bovenop de voorgenomen efficiencykorting van 300 miljoen euro wordt het jeugdzorgbudget vanaf 2015 met nog eens 150 miljoen euro verlaagd
  • De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar.
  • Met verzekeraars zal een convenant over preventie en het bevorderen van een gezonde levensstijl worden gesloten.
HomeThema'sProfessionals