Nieuwsbericht

GGD’en zetten in op preventie, afstemming en samenwerking

20 november 2017 | 2 minuten lezen

In de week van 20 en met 26 november is het de Week tegen Kindermishandeling. In deze week vinden volop activiteiten plaats rondom dit thema. Ook de GGD'en zetten zich hiervoor in. 

GGD GHOR Nederland, als belangenbehartiger van GGD-en en hun JGZ organisaties, onderstreept het belang van de aanpak van Kindermishandeling en zet daarom in op preventie, afstemming en samenwerking. Dat gebeurt bij de JGZ, Veilig Thuis en in de Kinderopvang.

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als wettelijke taak het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid en de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-18 jaar. Op die manier draagt de JGZ bij aan het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Nederland. Mede daarom is in 2016 de JGZ-Preventieagenda opgesteld. Brancheverenigingen ActiZ Jeugd & GGD GHOR Nederland, beroepsverenigingen AJN en V&VN, kennis- en innovatiecentrum NCJ en alle  JGZ-organisaties hebben deze onderschreven.

Preventiepijlers

De agenda richt zich op de preventie van een aantal maatschappelijke complexe problemen: kindermishandeling, schoolverzuim en armoede. Dat doet zij door in te zetten op de preventiepijlers ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezondheid. 
Juist bij deze complexe maatschappelijke problemen, die vaak in volgende generaties doorwerken, kan de JGZ het verschil maken. Dat vindt plaats door het tijdig signaleren van mogelijke problemen , doorverwijzen naar relevante professionals als er meer hulp nodig is, inzetten van interventies , signaleren van trends en het adviseren van gemeenten en andere partijen over preventie binnen het gezondheids- en jeugdbeleid. Daarbij is samenwerken met de basisvoorzieningen (preventieve) zorg, (voor)scholen, de jeugdhulp en specialistische zorg van belang.

Werkconferentie

Het aanpakken van kindermishandeling doe je niet alleen; er moet samengewerkt worden om krachten te bundelen. Deze samenwerking wordt onder meer vorm gegeven via het Actieplan Kindermishandeling. Hierbij slaan de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA, de brancheorganisaties GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd, Augeo en het NCJ de handen ineen voor verdere preventie en de aanpak van kindermishandeling voor de komende jaren. Op donderdag 23 november wordt er een werkconferentie over onder andere Kindermishandeling georganiseerd.

Ook op andere terreinen zijn GGD’en actief met het thema Kindermishandeling. Zo is er veelal afstemming tussen JGZ en Veilig Thuis. De JGZ zet daarbij onder meer in om te komen tot betere informatie uitwisseling en samenwerking op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Dit moet uiteindelijk leiden tot samenwerkingsafspraken van alle JGZ-organisaties met Veilig Thuis in 2018.

Meldcode

Binnen de GGD werken JGZ en de Kinderopvang ook samen op het gebied van de signalering van kindermishandeling. Het Landelijk Centrum Toezicht Kinderopvang (LCTK) van GGD GHOR Nederland heeft het bevorderen van het gebruik van de meldcode hoog  op de agenda staan. 
Toezichthouders komen jaarlijks bij alle kinderopvanglocaties over de vloer. Deze kinderopvanglocaties moeten beschikken over een verplichte meldcode. Door aandacht te besteden aan deze meldcode en hierover de dialoog aan te gaan, groeit de bewustwording. De gedachte hierachter is dat (meer) aandacht voor het gebruik van de meldcode, leidt tot betere signalering van kindermishandeling.

Begin 2018 wordt een bijeenkomst georganiseerd voor aandachtfunctionarissen meldcode, toezichthouders kinderopvang en JGZ-medewerkers met als doel de verbinding tussen de verschillende disciplines te versterken en in te zetten op preventie.

HomeThema's