Nieuwsbericht

Jeugdarts Marie-Jose Theunissen promoveert op onderzoek naar vroegtijdig schooluitval

17 november 2016 | 1 minuut lezen

Afgelopen woensdag 16 november promoveerde  jeugdarts Marie-José Theunissen in Maastricht op haar proefschrift  “Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective”. Marie-José heeft de afgelopen jaren, naast haar werk als jeugdarts bij de GGD Brabant-Zuidoost, onderzoek gedaan naar voortijdig schoolverlaten bij jongeren. Dat heeft geresulteerd in het proefschrift en promotie.

Proefschrift: “Stay in or drop out.
Opleidingsniveau is nauw verbonden met gezondheid. Een slechte gezondheid kan leiden tot schooluitval en schooluitval beïnvloedt de gezondheid negatief. Bovendien heeft het verlaten van school zonder startkwalificatie grote sociaaleconomische gevolgen. Toch wordt schooluitval meestal beschouwd als een onderwijsprobleem en vinden interventies pas plaats bij dreigende uitval of wanneer de jongere al thuis zit.

In haar proefschrift onderzocht Marie-José welke factoren vanaf de geboorte een rol spelen bij latere schooluitval. Tevens is inzicht verkregen in de onderliggende processen vanuit het perspectief van de jongeren, hun ouders en de professionals in het onderwijs en de (jeugd)gezondheidszorg. Voortijdige schoolverlaters zijn vaker jongens, hebben vaker een niet-Westerse achtergrond, een lagere sociaaleconomische status en komen vaker uit een eenoudergezin. Op jonge leeftijd zijn er al factoren aanwezig die een relatie hebben met later voortijdig schoolverlaten, zoals een onvoldoende gehoortest (0-4 jaar), leerproblemen (4-8 jaar), impulsief of ongehoorzaam gedrag (8-12 jaar) en (ziekte)verzuim (12-16 jaar). Ook jongeren die afwijken van “de norm” vallen vaker uit. Vertrouwen hebben in het eigen kunnen verlaagt de kans op schooluitval beduidend.

Voortijdig schoolverlaten is dus ook een probleem van de publieke gezondheid en een verhoogd risico op schooluitval kan al op jonge leeftijd gesignaleerd worden. Om al in een vroeg stadium te voorkomen dat leerlingen op school uit gaan vallen, kunnen met de bevindingen uit dit proefschrift gepersonaliseerde interventies worden ontwikkeld.

http://www.ggdbzo.nl/nieuws/Paginas/Jeugdarts-Marie-José-Theunissen-promoveert.aspx

HomeThema's