Document

GGD Benchmarkresultaten 2019

4 december 2020 | 2 minuten lezen

GGD'en monitoren al jaren de kwaliteit van hun werk. Dit gebeurt door middel van de Benchmark voor GGD'en. De Benchmark
verschijnt om de twee jaar. In 2020 kwam het rapport uit over de resultaten van 2019.

De 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) in Nederland bewaken, bevorderen en beschermen de gezondheid van burgers. Daarvoor zetten de GGD’en vooral in op de publieke gezondheidszorg: maatregelen die de gezondheid van grote delen van de bevolking en risicogroepen beschermen en bevorderen.
Dit zijn bijvoorbeeld preventieve maatregelen zoals vaccineren, onderzoek naar de gezondheid van grote groepen mensen, voorlichten over gezondheidsrisico’s als ongezonde voeding of onbeschermd vrijen en het bevorderen van psychosociale hulp en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen.
De GGD wil een betekenisvolle rol in preventie, gezondheid en veiligheid spelen, om mogelijk te maken dat mensen zoveel mogelijk een gezond en veilig leven leiden.

In dit rapport worden de Benchmark resultaten over het jaar 2019 weergegeven. In dit jaar was er nog geen sprake van een COVID-19 pandemie. Het werk van de GGD’en stond in het teken van de reguliere taken in niet opgeschaalde vorm.

Rijksoverheid en gemeenten samen verantwoordelijk voor publieke gezondheid
De organisatie van de publieke gezondheidszorg is in Nederland geregeld via de Wet publieke gezondheid (Wpg). De Rijksoverheid, specifiek de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), is de eerstverantwoordelijke voor een goed functionerende infrastructuur voor publieke gezondheid.

Het ministerie van VWS heeft vier taken als pijler benoemd voor de publieke gezondheid:

1 Monitoring, signalering, advisering
2 Gezondheidsbescherming
3 Crisisbeheersing
4 Toezicht

Daarnaast is in de Wpg bepaald dat gemeenten ook Jeugdgezondheidszorg moeten aanbieden. Deze taak hebben de meeste gemeenten belegd bij de GGD.

Regionaal en lokaal maatwerk
De gemeente is verantwoordelijk voor de publieke gezondheid van haar inwoners. GGD’en zijn gemeenschappelijke regelingen en worden bestuurd door de wethouders van deelnemende gemeenten. Er zijn in totaal 25 GGD’en in Nederland; een landelijk dekkend netwerk. De Wpg schrijft voor welke taken de gemeenten aan de GGD moeten toewijzen. Deze taken worden landelijk uniform uitgevoerd.

Dat pakket is verbonden met andere taken die de GGD’en van oudsher verrichten. Zo zijn het ministerie van VWS en de gemeenten samen verantwoordelijk voor de publieke gezondheid. De taken die de GGD’en voor gemeenten in hun regio’s uitvoeren – collectief en/of op basis van maatwerk – zijn breed en voortdurend in ontwikkeling. Naast de basistaken, kunnen de taken die de GGD’en uitvoeren per regio dus variëren, omdat zij inspelen op de lokale en regionale behoeften in gemeenten.

Instrument om van elkaar te leren
Voor deze Benchmark is voor elk van de vier pijlers en voor de veelvoorkomende taken een aantal indicatoren geselecteerd. Zo geeft de Benchmark een beeld van het werk van de GGD’en.

Doordat GGD’en regionaal en lokaal maatwerk leveren, zijn de werkzaamheden van de 25 GGD’en niet allemaal hetzelfde. Dit zien we natuurlijk terug in deze Benchmark. Het betekent dat soms extra uitleg nodig is om de GGD’en te vergelijken. Ook kunnen bepaalde gegevens niet door alle GGD’en worden aangeleverd, bijvoorbeeld omdat het over Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gegevens gaat, terwijl de betreffende GGD geen JGZ uitvoert voor haar gemeenten.

Deze Benchmarkrapportage geeft de resultaten weer over 2019. Het rapport is ingedeeld op basis van de vier pijlers en de veelvoorkomende taken. Wat er precies wordt verstaan onder de genoemde pijlers en de veelvoorkomende taken, wordt in het rapport toegelicht. Vervolgens worden de bijbehorende indicatoren en de resultaten weergegeven en waar nodig toegelicht. De lijst met indicatoren is niet uitputtend: de Benchmark wordt de komende jaren steeds verder ontwikkeld.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de Benchmark op de themapagina Benchmark van GGD GHOR Nederland.

1 document toegevoegd
HomeThema's