Document

Evaluatierapport Signalering Niet Pluis

18 januari 2013 | 1 minuut lezen

In het kader van de collectieve preventie GGZ hebben 6 gemeenten uit de regio Noord-Veluwe eind 2009 opdracht gegeven aan 5 GGZ instellingen om te komen tot een gezamenlijk voorstel op het terrein van
depressiepreventie ten behoeve van de regio Noord-Veluwe. Eén van de uitwerkingen van dit programma is dat een grote groep intermediairen/vrijwilligers is geschoold in het vroegtijdig signaleren
van ‘Niet Pluis signalen’. Hieraan gekoppeld is een signaleringskaart ‘Niet Pluis’ ontwikkeld
en zijn in de gemeenten lokale informatie- en adviespunten ingesteld.

Begin 2012 is het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid gevraagd om het project op verschillende aspecten te evalueren. De evaluatie richtte zich enerzijds op het proces van vroegtijdig signaleren van 'niet pluis signalen en het doorverwijzen hiervan naar informatie- en adviespunten, waarbij ook aandacht werd besteed aan de verwachtingen van de divers betrokkenen. Anderzijds richtte de evaluatie zich op het mede stimuleren van een keten van samenwerkende organisaties. Voor dit deel van de evaluatie is een focus gelegd op: de invulling van het opdrachtnemer en -geverschap, de samenwerking tussen de verschillende partijen in de projectgroep en de rol van de GGD als projectleider.

In het bijgevoegde rapport kunnen de bevindingen uit deze evaluatie worden gelezen.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals