Nieuwsbericht

Adviesrapport Landelijke Procesbeschrijving “Onderzoek plaats overlijden/vinding”

10 juli 2016 | 1 minuut lezen

In februari 2014 hebben GGD GHOR Nederland, Politie en OM het Transferbureau Forensische Opsporing verzocht een werkgroep in te richten met als doel het verbeteren van de samenwerking van forensisch artsen, de Forensische Opsporing en het Openbaar Ministerie met betrekking tot de forensische lijkschouw.

De werkgroep is in september 2014 voor het eerst bijeenkomen en bestond uit vertegenwoordigers van de betrokken beroepsorganisaties. In dit document wordt beschreven hoe de werkgroep de opdracht heeft ingevuld. Het document bestaat uit drie hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt de aanleiding voor het project geschetst en de opdracht van de werkgroep en haar werkwijze beschreven.

In hoofdstuk 2 worden de knelpunten weergegeven die worden ervaren door de verschillende actoren bij de uitvoer van de forensische lijkschouw. Voor de knelpuntenanalyse is, naast het adviesrapport van de Gezondheidsraad ‘Forensische Geneeskunde Ontleed’, gebruik gemaakt van de input van de leden van de werkgroep.

In hoofdstuk 3 volgt een uitwerking van een landelijke procesbeschrijving voor het proces van aantreffen van een lijk tot en met de beslissing over vrijgave van het lichaam of nader (opsporings)onderzoek. Deze procesbeschrijving is afgestemd op bestaande richtlijnen en handreikingen van de betrokken beroepsgroepen en vormt een aanvulling hierop. In de procesbeschrijving wordt uiteengezet hoe de samenwerking van de forensisch arts, de Forensische Opsporing en het Openbaar Ministerie op de plaats waar een persoon is overleden of een overleden persoon wordt aangetroffen (‘plaats overlijden/vinding’) idealiter zou moeten verlopen. Voor dit doel is een indeling gemaakt in drie fases waaruit het onderzoek plaats overlijden/vinding bestaat. Deze fases zijn: (1) melding, (2) onderzoek plaats overlijden/vinding en (3) Verslaglegging aan het Openbaar Ministerie.

HomeThema'sProfessionals