Nieuwsbericht

VNG-bericht: Betrek gezondheidsadvies bij realiseren gevoelige bestemmingen

Corrie Baris
17 juli 2012 | 2 minuten lezen
Gemeenten moeten vaker GGD-advies inwinnen over de aan luchtkwaliteit gerelateerde gezondheidseffecten als zij van plan zijn om nieuwe gevoelige bestemmingen - zoals scholen, kinderopvangcentra en verzorgingstehuizen - te realiseren langs drukke wegen. De Tweede Kamer heeft in april een motie aangenomen waarin aan de regering gevraagd wordt om dit te bevorderen.

Staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft de VNG gevraagd om deze wens van de Kamer aan gemeenten door te geven.

Betere bescherming tegen luchtverontreiniging
De AMvB ‘gevoelige bestemmingen’ (het besluit) is op 16 januari 2009 in werking getreden. Doel van het besluit is om groepen burgers die extra gevoelig zijn voor luchtverontreiniging (kinderen, ouderen en zieken) beter te beschermen tegen luchtverontreiniging langs rijkswegen en provinciale wegen als daar de normen dreigen te worden overschreden. Onder de gevoelige bestemmingen vallen:
  • scholen (onderwijs aan minderjarigen)
  • gebouwen voor kinderopvang
  • verzorgingstehuis, verpleegtehuis of bejaardentehuis

Vaker gezondheidsadvies
In het besluit staat dat onderzoek noodzakelijk is als nieuwe gevoelige bestemmingen worden voorzien binnen de genoemde zones. Uit het onderzoek moet blijken of de grenswaarden van de concentraties luchtverontreiniging worden overschreden. Het betreft niet een gezondheidsadvies.

De motie Jansen/Van Gent heeft tot doel dat gemeenten vaker advies van een gezondheidsinstantie betrekken bij de besluitvorming omdat wetenschappelijk onderzoek leert dat gezondheidschade ook optreedt bij concentraties luchtverontreiniging die onder de normen liggen.

Voorbeeld van aanvullend lokaal beleid
Aanvullend op het besluit heeft de gemeente Amsterdam  beleid opgesteld voor gevoelige bestemmingen in de vorm van een gemeentelijke richtlijn ('Amsterdamse Richtlijn gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit'). Bij ruimtelijke Amsterdamse producten geldt expliciet de verplichting om aandacht te besteden aan de relatie tussen gezondheid en luchtkwaliteit. Uitgangspunt is dat er in principe geen gevoelige bestemmingen worden gerealiseerd langs drukke wegen. Dit geldt ook voor drukke gemeentelijke wegen (meer dan 10.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal).

Wil het gemeentebestuur  toch afwijken van de richtlijn dan is dat (gemotiveerd) mogelijk maar in dat geval is advies van de GGD verplicht. In tegenstelling tot de AMvB hanteert Amsterdam enkel een afstandscriterium ten aanzien van de desbetreffende drukke wegen. Hiermee volgt de gemeente eerdere adviezen van de Gezondheidsraad en het RIVM. Overigens hebben zowel de AMvB als de Amsterdamse richtlijn alleen betrekking op het realiseren van nieuwe voorzieningen.

Goede ruimtelijke ordening
Het Amsterdamse voorbeeld laat zien dat lokaal aanvullend beleid ten aanzien van gevoelige bestemmingen goed mogelijk is, zo leert ook de praktijk van de afgelopen twee jaar. De AMvB gevoelige bestemmingen moet als aanvulling worden gezien op een goede ruimtelijke ordening. Hoe en welk gewicht wordt gegeven aan de volksgezondheid is vervolgens de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag (de gemeente). Het advies door een gezondheidsinstantie (GGD of anderszins) aan de gemeente zou volgens de Tweede Kamer onderdeel uit moeten maken van de af  te wegen belangen. 

Meer informatie

HomeThema's