Document

Gezondheid in verkenningen

2 januari 2014 | 1 minuut lezen

De handreiking “Gezondheid in Verkenningen” is een werkdocument en is onderdeel van de Werkwijzer Aanleg. Na evaluatie van de eerste GES-onderzoeken in verkenningen zal – indien nodig – een volgende versie van deze handreiking uitgebracht worden. Het doel van deze handreiking is het beschrijven van de werkwijze voor het toepassen van GES in de verkenningenfase volgens Sneller en Beter (zeef 2). De uitgangspunten daarbij zijn verwoord in de brief van de minister aan de 2e Kamer:

 • Onderzoek uitvoeren in de plan-m.e.r. in de verkennende fase indien er sprake is

  van een vergelijking tussen verschillende tracé alternatieven voor zover die in

  dichtbevolkte gebieden liggen;

 • Onderzoeksmethode is de GES-methode (Gezondheidseffectscreening);

 • GES alleen uitvoeren voor verkenningen voor het hoofdwegennet;

 • GES toepassen op basis van bestaand beleid en bestaande normstelling;

 • Zo weinig mogelijk verhoging van de onderzoekslast, dus uitgaan van reeds

  beschikbare informatie, rekenmethodieken en onderzoeksresultaten. Hiermee wordt tevens vertraging voor lopende projecten voorkomen. 

De GES-methodiek is ontwikkeld door de GGD Nederland in opdracht van het ministerie VROM en VWS in het kader van het programma Stad en Milieu en wordt periodiek herzien.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals