Document

Toelichting op afstandsnorm GGD-advies intensieve veeteelt sept.2013

2 september 2013 | 1 minuut lezen

Op 14 juni 2013 kwam staatssecretaris Dijksma met het kabinetsstandpunt inzake de omvang van de intensieve veehouderij en schaalgrootte.  In de brief schrijft de staatssecretaris dat het kabinet met regelgeving komt die het voor provincies en gemeenten mogelijk maakt om indien nodig in bepaalde gebieden uit het oogpunt van volksgezondheid grenzen te stellen aan de omvang van de veehouderij. De omvang van de veehouderij in een gebied, de veehouderij-intensiteit en de grootte van een veehouderijlocatie in een gebied moeten passend zijn in de lokale omgeving. Ieder gebied is immers anders en heeft zijn eigen landschappelijke en sociale kenmerken. Dat vraagt om maatwerk op provinciaal en gemeentelijk niveau.

In het najaar van 2011 heeft de landelijke GGD-werkgroep intensieve veehouderij en gezondheid op meerdere gronden geconcludeerd dat het hanteren van een minimumafstand tussen een veehouderij en woonbebouwing wenselijk is vanuit het gezondheidsperspectief. De GGD kiest voor het hanteren van een minimumafstand tussen een intensieve veehouderij en burgerwoningen van 250 m. Deze afstand zou in het hele land als uitgangspunt gehanteerd dienen te worden bij nieuwe situaties, dat wil zeggen bij de vestiging van een nieuw bedrijf of bij een uitbreiding van een bestaand bedrijf waarvoor het bestemmingsplan herzien moet worden. Het voorzorgsprincipe is daarbij een van de uitgangspunten. Concreet betekent dit, dat in voorkomende situaties beargumenteerd afgeweken kan worden. Daarnaast adviseren de GGD’en om bij een afstand van 250 - 1000 meter tussen een intensieve veehouderij en een burgerwoning / woonwijk de GGD om een advies op maat te vragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een Gezondheidseffectscreening (GES), maar ook een uitvoeriger instrument zoals het beoordelingskader Gezondheid en Milieu zou kunnen worden ingezet om de risico’s en gezondheidseffecten in kaart te brengen (maar niet voor individuele bedrijven).  Na het verschijnen van het advies van de gezondheidsraad ziet GGD Nederland geen aanleiding om de in 2011 opgestelde afstandsadviezen aan te passen.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals