Nieuwsbericht

Gezondheidsvaardigheden centraal bij GGD Twente

Miranda van Zoest
17 december 2012 | 1 minuut lezen

Het bevorderen van gezondheidsvaardigheden staat hoog op de agenda bij GGD Twente. In 2010 is door de directeur van GGD Twente de Alliantie Gezondheidsvaardigheden getekend. Aanleiding hiertoe waren de hardnekkige gezondheidsachterstanden die Twente kent. Zo leeft de Twentenaar significant korter dan de gemiddelde Nederlander, en brengen Twentenaren in vergelijking met landelijke cijfers ook nog eens minder jaren in goede gezondheid door.

Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Laaggeletterdheid kan tot gevolg hebben dat mensen beperkte gezondheidsvaardigheden hebben waardoor gezondheidsverschillen en -achterstanden ontstaan. Daarom zet GGD Twente in op toegankelijke informatie zodat iedereen gezondheidsgerelateerde kennis tot zich kan nemen. Dit kan bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.

In het regionaal lokaal gezondheidsbeleid in Twente vormen zelfredzaamheid, participatie en eigen kracht van burgers belangrijke uitgangspunten. Geletterdheid vormt een randvoorwaarde voor een gezonde, duurzame samenleving waar alle burgers actief aan deelnemen. Naar schatting zijn zo’n anderhalf miljoen volwassenen in Nederland laaggeletterd, dat is er één op de tien. Kijken we naar de patiëntenpopulatie dan is naar schatting één op de vijf mensen laaggeletterd. Twente kent zo’n 60.000 laaggeletterden.

De afgelopen jaren heeft GGD Twente veel inspanningen ondernomen om het belang van geletterdheid en gezondheidsvaardigheden onder de aandacht te brengen, buiten maar vooral ook binnen de organisatie. Het creëren van bewustwording en draagvlak staat hierbij centraal. Naast het organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops op dit gebied vormen belangrijke succesfactoren vanuit GGD Twente onder andere draagvlak vanuit het MT, een organisatiebrede werkgroep ten behoeve van kennisuitwisseling en –ontwikkeling en ‘aanjagers’ die per afdeling het onderwerp hoog op de agenda houden. Ook is in Twente gewerkt met een organisatiebrede inventarisatie, waarmee in kaart is gebracht wat waar wordt gedaan op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Op basis van deze inventarisatie heeft het MT vervolgstappen in gang gezet voor een gezonder Twente.

Dinsdag 11 december jl. was de eindejaarsbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden. Op deze bijeenkomst stond het uitwisselen van kennis en ervaringen uit de praktijk centraal. GGD Twente heeft op deze bijeenkomst een presentatie gegeven (zie bijlage).

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Karlien Zomer, Adviseur gezondheidsbevordering GGD Twente, K.Zomer@ggdtwente.nl.

 

 

 

 

Meer informatie: GGD Twente Karlien Zomer, K.Zomer@ggdtwente.nl,

 

HomeThema'sProfessionals