Document

Evaluatie veiligheidsoperatie Nuclear Security Summit 2014

17 februari 2015 | 2 minuten lezen

Enkele aanbevelingen:

 • Bevorder de samenwerking door in de voorbereidingsfase de verschillende invalshoeken en capaciteiten te delen en zoveel mogelijk contactgegevens uit te wisselen en door het gemeenschappelijk oefenen van de staven. Maak gebruik van liaisons. Bevorder de samenwerking door zoveel mogelijk in één ruimte te zitten, of in ruimtes op één locatie.
 • Betrek bij volgende evenement zoveel mogelijk vanaf het begin alle betrokken partijen op zoveel mogelijk onderdelen in de voorbereidingsstructuur, maar met een duidelijk onderscheid in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (rolduidelijkheid en rolvastheid).
 • Overweeg bij grote evenementen vaker deelname van de NCTV in de lokale gezagsdriehoeken.
 • Gebruik de onder de Koepelnotitie ontwikkelde documenten als basis voor volgende evenementen. Geadviseerd wordt deze op te nemen in het Handboek Nationale Evenementen.
 • Overweeg vaker de rol van coördinerend burgemeester bij een nationaal evenement.
 • Overweeg bij een volgend nationaal evenement met een omvang als de troonswisseling of de NSS wederom gebruik te maken van een ASIC. Daarbij is maatwerk noodzakelijk; zowel het doel als de omvang dient te worden toegesneden op het specifieke evenement. Indien wordt besloten vaker een ASIC in te zetten, dient aandacht te worden besteed aan het samen­spel tussen ASIC en de techniek (onder meer LCMS). Maak stevige afspraken over de relatie AGVB enerzijds, en situatieschets inclusief duiding die bij het AT wordt ingebracht, anderzijds.
 • Pas LCMS vaker toe voor de informatiedeling tijdens grote evenementen. Zorg daarbij dat de betrokken partijen de beschikking krijgen over de juiste toegangsrechten om informatie te verkrijgen.
 • Pas vaker de werkwijze Verkeers Geleidings Centrale (VGC) toe, in het bijzonder het bij elkaar brengen van de verschillende betrokkenen. Leg daarbij voldoende nadruk op de gehele keten.
 • Bij de voorbereiding van een groot evenement verdient het aanbeveling een bewuste afweging te maken tussen de benodigde tijd voor een goede voorbereiding en de benodigde druk om efficiënt te werken. Indien een lange voorbereidingstijd een gegeven is, maak hier dan gebruik van door ook de nazorg alvast volledig voor te bereiden en in te regelen.

Enkele geleerde lessen:

 • Voor een voorbereiding die recht doet aan alle belangen en competenties is betrokkenheid vanaf het begin van alle betrokken partijen gewenst. Markeer duidelijk de start van het voorbereiding.
 • Oefeningen dienen tijdig te worden georganiseerd, zodat eventuele geconstateerde verbeter­mogelijkheden kunnen worden toegepast. Verder dienen alle partners volledig te worden betrokken bij het oefenen, zodat ook elke partner er de voordelen uithaalt.
 • Afspraken over de bestuurlijke afstemming in de gezagen en de verdeling van verantwoordelijkheden dienen tijdig voor aanvang van een evenement te worden gemaakt, zodat de uitvoerende diensten in hun voorbereiding voldoende tijd hebben deze afspraken mee te nemen.
1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals