Document

E-MOVO en Schoolgezondheidsbeleid

11 juli 2011 | 3 minuten lezen

Onderzoeksopzet:
De Elektronische MOnitor VOlksgezondheid (E-MOVO) is een elektronische monitor met als doel het in kaart brengen van gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs en het geven van voorlichting aan deze jongeren. Scholen ontvangen een schoolrapport met de belangrijkste conclusies en aanbevelingen. In het schoolrapport is een bijlage opgenomen met tabellen van de resultaten per vraag. Onbekend is in hoeverre de scholen de resultaten gebruiken om hun beleid aan te passen of om lessen en activiteiten te organiseren met betrekking tot de thema’s uit E-MOVO 2003. Het doel van deze stage is het bepalen welke methode het beste is om informatie te verzamelen over het schoolgezondheidsbeleid van scholen in het voortgezet onderwijs en hun wensen met betrekking tot het tabellenboek voor de resultaten van E-MOVO 2007.
De vragenlijst is ontwikkeld met als doel het schoolgezondheidsbeleid van een school voor het voortgezet onderwijs in kaart te brengen, te bepalen in welke mate de resultaten van E-MOVO 2003 invloed hebben gehad op het schoolgezondheidsbeleid en het tabellenboek te optimaliseren.
In totaal zijn 12 scholen benaderd voor participatie. Uiteindelijk hebben 9 scholen meegedaan. Voorwaarde bij de selectie voor een school was dat de school in 2003 met E-MOVO had meegedaan en voor 2007 al had toegezegd te zullen meedoen. Als de E-MOVO contactpersoon mee wilde werken, werd de vragenlijst met bijlage en begeleidende brief zowel via e-mail als per post verstuurd. Tijdens het telefoongesprek werd (voor zover mogelijk) direct een afspraak voor het interview gemaakt.
De vragenlijst werd ingevuld door de E-MOVO contactpersoon van de school. Tijdens een interview werd de vragenlijst besproken, wat ongeveer een half uur tot een uur duurde. Het doel van dit vraaggesprek was door aanvullende vragen te stellen, de antwoorden zo volledig mogelijk te krijgen en onduidelijkheden weg te nemen. Vijf van de negen scholen zijn bezocht voor het interview, de overige 4 zijn geïnterviewd via de telefoon. Het interview werd opgenomen als de geïnterviewde daar geen bezwaar tegen had.

Samenvatting resultaten:
De resultaten zijn beschrijvend weergegeven, omdat het aantal scholen te klein is om de verzamelde gegevens te analyseren.
De volledigheid van de antwoorden is bij beide vormen van interview goed te noemen, maar bij de face-to-face interviews iets beter, omdat er meer verdiepende vragen gesteld kunnen worden. De tijd die het de geïnterviewde kost om de vragenlijst in te vullen is voor beide soorten interviews gelijk, maar per persoon verschillend. De tijd die het de interviewer kost is voor de face-to-face interviews aanmerkelijk groter, omdat de reistijd aanzienlijk is. Als de vragenlijst teruggestuurd was voor het telefonische interview, duurde het uitwerken net zo lang als de face-to-face interviews. De haalbaarheid in totaal is voor beide soorten interviews ongeveer gelijk.
De vragenlijst geeft een goed overzicht over het beleid, de activiteiten / lessen / projecten binnen scholen. Scholen hebben niet altijd een beleid met betrekking tot gezondheid, welzijn en leefstijl. Aandacht voor de meeste thema’s is er wel. De wensen voor het tabellenboek zijn over het algemeen hetzelfde, scholen willen graag een vergelijking maken met andere scholen en met de situatie in 2003. Binnen de school willen ze ook graag zien waar de problemen liggen.

Na het testen van de vragenlijst en de verschillende manieren van interviewen kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
- De vragenlijst is met een aantal kleine aanpassingen geschikt om een overzicht te geven van het schoolgezondheidsbeleid en activiteiten / lessen / projecten met betrekking tot gezondheid, welzijn en leefstijl.
- De hoeveelheid informatie is voor beide manieren van interviewen ongeveer gelijk. Het is dus mogelijk om de interviews telefonisch af te nemen. Het beste zou zijn als de vragenlijsten al (digitaal) teruggestuurd zijn, zodat het gesprek verdiepend is.
- Het tabellenboek wordt gebruikt door scholen en scholen zouden graag gegevens van hun school zien in vergelijking met Oost Nederland en cijfers uit 2003.
Na het uitvoeren van dit onderzoek is er een aantal aanbevelingen voor de toekomst opgesteld:
- De vragenlijst kan verbeterd worden door een aantal begrippen af te bakenen. Het gaat hierbij vooral om de begrippen ‘aandacht voor’, ‘schoolgezondheidsbeleid’ en ‘schoolomgeving’. Verder kunnen onduidelijkheden weggenomen worden, door tijdens het interview door te vragen naar de antwoorden.
- Het toevoegen van antwoordcategorieën bij de vragen over de thema’s en specifieke thema’s kan het invullen voor de scholen vergemakkelijken, de tijd die het kost en het vergeten van antwoorden verminderen. Verder kan een overzicht van het verplichte curriculum ook worden toegevoegd in de antwoordcategorieën, zodat een overzicht gegeven wordt van de lessen en activiteiten die elke school standaard heeft.
- Het terugsturen van de ingevulde vragenlijsten voordat het interview plaatsvindt, kan het interview zelf verdiepen. Verdiepende vragen kunnen gesteld worden in plaats van het oplezen van de antwoorden door de geïnterviewde.
- De vragenlijst kan het beste door de zorgcoördinator of iemand met een aanverwante functie ingevuld worden. Het benaderen van de school kan het beste via de contactpersoon verlopen.
- Aan het schoolrapport kunnen eventueel wat ideeën of voorbeelden met betrekking tot aandacht of oplossingen van een probleem van andere scholen toegevoegd worden, om scholen op ideeën te brengen.

Zoeknummer: 44509

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals