Document

Aansluiten op de Dienstenrichtlijn voor GGD'en

12 juli 2011 | 3 minuten lezen

Achtergrondinformatie De Dienstenrichtlijn (De Dienstenwet)
De Europese Dienstrichtlijn is eind 2006 door alle lidstaten van de Europese Uni aangenomen en moet voor 28 december 2009 door ieder land afzonderlijk geïmplementeerd zijn.
Het doel van de Dienstenrichtlijn is dat dienstverleners zoals reclamebureaus en architecten, gemakkelijker dan nu overal in de EU aan de slag kunnen. Het is voor dienstverleners
soms lastig om in andere EU-lidstaten aan de slag te gaan. De Europese Dienstenrichtlijn brengt hierin verandering.

De richtlijn neemt belemmeringen zoals regelgeving, administratieve lasten en hoge kosten weg of vermindert ze. Daardoor kunnen bijvoorbeeld glazenwassers, ICT-consultants
en horecaondernemers gemakkelijk in andere EU-landen ondernemen. Dit bevordert de concurrentie, economische groei en werkgelegenheid in Europa, en daarmee in Nederland.
Consumenten krijgen ook meer informatie over wat er te koop is, en ze krijgen een ruimere keuze doordat er meer aanbieders zijn. Zodoende verbetert de positie van de consument.

De Europese dienstenrichtlijn leidt ertoe dat lidstaten vanaf 28 december 2009 slechts nog eisen en vergunningen mogen hanteren die noodzakelijk of redelijk zijn. Daarnaast worden
procedures en regels eenvoudiger, onder meer doordat ze elektronisch aangeboden worden. Lidstaten moeten vervolgens gezamenlijk toezicht houden op de dienstverleners.
Door deze onderlinge samenwerking wordt de dienstverlenende ondernemer minder vaak lastig gevallen met allerlei administratieve handelingen en houdt hij tijd over om te ondernemen.

De Europese Dienstenrichtlijn is van belang voor uiteenlopende partijen. Totdat de invoering klaar is, zijn het vooral de verschillende overheden, toezichthouders, handhavingsautoriteiten,
bedrijf- en productschappen en beroepsorganisaties die met de richtlijn te maken hebben. Zij hebben een taak bij de realisatie van de richtlijn in Nederland. Vanaf 2010 krijgen bedrijven
en consumenten te maken met de Dienstenrichtlijn en met de kansen, mogelijkheden en nieuwe verplichtingen die deze met zich meebrengt.

Wat betekent dit voor de GGD?
In de Dienstenwet staat dat bevoegde instanties, die te maken hebben met dienstverrichters, zich moeten aansluiten op het Dienstenloket. Deze aansluiting geldt overigens
voor vele andere overheden (441 gemeenten, alle provincies en waterschappen, en heel veel andere centrale overheden/ bevoegde instanties op nationaal niveau).
De definitie van bevoegde instantie (artikel 1) is bestuursorgaan, een ander orgaan of een autoriteit, dat of die een toezichthoudende, vergunningverlenende
of regelgevende rol vervult ten aanzien van diensten.

Aansluiten betekent vervolgens:
een account op het Interne Markt Informatiesysteem (IMI)
aansluiting op Samenwerkende Catalogi (SC) (voor toezichthouders gaat het dan om praktische info als waar ze toezicht op houden en hoe ze dat doen)
account op de Berichtenbox (BB) (als er bepaalde procedures en formaliteiten worden afgehandeld die met papierwerk te maken hebben)

Onderwerp Tatoeëren en Piercen
Ten aanzien van tatoeëren is er een vergunning die tatoeëerders moeten hebben voordat ze aan de slag kunnen, zie.
Deze wordt aangevraagd bij, en verstrekt door de GGD's (per regio). Dit betekent dat ze hiervoor een Berichtenbox account moeten hebben, elke GGD apart. Verder geldt er ook een aansluiting op Samenwerkende Catalogi. Aangezien er moet worden doorverwezen vanuit het Dienstenloket naar de site van GGD met informatie hierover en ook gelijk het aanvraagformulier beschikbaar geven.
Regeling: Warenwetbesluit Tatoeren en Piercen

Onderwerp Kinderopvang
Voor de Kinderopvang zijn de volgende regelingen opgenomen:
Regelingen: Wet Kinderopvang
Aanpassingsregeling aanvraag opneming buitenlandse kinderopvang in centraal register buitenlandse opvang
Regeling wet kinderopvang en beleidsregels kwaliteit kinderopvang
Maar stel dat de GGD standaard vragen tbv het inspectieproces om bijvoorbeeld pedagogische plannen op te sturen, of om de bezettingscijfers (ivm leidster-kind ratio) periodiek te leveren, of andere rapportages, dan zouden ze daar in het vervolg gebruik van de berichtenbox voor moeten toestaan, als de ondernemer dat wenst.

Hoe kunt u uw GGD aansluiten?
Aanmelden voor een account voor de BerichtenBox kan via een e-mail aan Cindy Li Via Cindy.li@ictu.nl). >Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
naam betreffende GGD en postadres
naam contactpersoon (op naam van deze medewerker zal het account worden aangemaakt)
e-mailadres en telefoonnummer contactpersoon
Ook de aansluiting op de handmatige tool van de Samenwerkende Catalogie (het gaat hier om inhoudelijke wijzigingen in documenten bv aanvraagformulieren en/of wijzigingen die uw GGD website aangaan, deze zullen handmatig door de contactpersoon moeten worden doorgegeven aan de SC). Deze aanvraag kan via een (dezelfde) e-mail aan Cindy Li. Hiervoor zijn de volgende gegevens nodig:
naam betreffende GGD
naam contactpersoon (op naam van deze medewerker wordt het account aangemaakt)
e-mailadres en functie contactpersoon
Aanmelden voor een account op het Interne Markt Informatiesysteem (IMI), hiervoor is in de bijlage een IMI aanmeldformulier toegevoegd, deze kan ook per e-mail worden verstuurd. Verder zullen er verklaringen moeten worden ondertekend, deze zullen per post verstuurd moeten worden. Dit zal op het moment van toepassing worden toegelicht.
Omdat het nog onduidelijk was of de mogelijkheid bestond om voor het IMI een landelijk account aan te vragen voor GGD Nederland, met subaccounts voor de verschillende GGD'en is er door GGD'en gewacht met de aanvraag hiervan. Het is nu duidelijk dat dit geen optie is en dat iedere GGD afzonderlijk een account moet aanvragen. Dus ook het verzoek aan de GGD'en die dat nog niet hebben gedaan om dit alsnog aan te vragen.

Conclusie:
1) Aangezien er wordt uitgegaan van 1 Berichtenbox aansluiting per vestiging, is de vraag of er een Berichtenbox nodig is voor de kinderopvang niet meer relevant, aangezien deze vooralsnog wordt gebruikt voor tatooeren.
2) Voor Samenwerkende Catalogi geldt dat deze ook aangesloten moet worden naar alle GGD websites, tenzij de informatie over de regelingen en de aanvraagformulieren reeds beschikbaar is op GGD NL en GGD Kennisnet (mits alle GGD's inderdaad die formulieren gebruiken en die werkwijze volgen, dan is 1 aansluiting op Samenwerkende Catalogi voldoende)
3) Aanmelding voor het Interne Markt Informatiesysteem (deze geldt altijd)

Documentatie
Voor alle uitleg en documentatie over de Dienstenrichtlijn - De Dienstenwet:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dienstenrichtlijn


Zoeknummer: 52934

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals