Nieuwsbericht

Vijf vragen aan Leonie van Vuuren

Karin Boelhouwers
24 januari 2013 | 4 minuten lezen

In het kader van 'leren van elkaar' besteedt GGD Nederland de komende maanden aandacht aan vernieuwingen bij de GGD'en. Aan de hand van vijf vragen laten we vernieuwers aan het woord. Dit keer is het de beurt aan Leonie van Vuuren. Zij is bij GGD Amsterdam projectleider Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs (E-MOVO) en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de E-MOVO medewerkersmodule.

1. Welke vernieuwing binnen jullie GGD is typisch innovatief te noemen?

GGD Amsterdam heeft in 2009 samen met het RIVM de E-MOVO medewerkersmodule ontwikkeld. E-MOVO is een monitorinstrument dat veel GGD’en gebruiken voor hun gezondheidsonderzoek in het voortgezet onderwijs.[1] Leonie: ‘Met de medewerkersmodule is het voor het eerst in Nederland dat E-MOVO ook gebruikt wordt voor risicotaxatie en als leidraad voor het consultgesprek tussen JGZ-medewerkers en de jongeren. Winst is dat scholen en leerlingen niet dubbel worden belast met vragenlijsten en dat JGZ gerichter hulp kan bieden aan risicojongeren en hun gezinnen.’ Ter ondersteuning van de JGZ-contactmomenten in het voortgezet onderwijs en de afname van E-MOVO zijn diverse communicatiematerialen ontwikkeld. Daarmee wordt met één gezicht naar buiten getreden. Zo is een informatiefolder ontwikkeld voor scholen (zie bijlage Informatiefolder) en zijn er introductiefilmpjes gemaakt voor jongeren.

2. Welke successen zijn met de innovatie behaald?

‘Vooral het praktische gebruik binnen een consultgesprek met de jongeren springt er erg uit’, aldus Leonie. ‘De eventuele problemen en risico’s van een jongere zijn voor de JGZ-medewerker in één oogopslag zichtbaar.’ Maar ook op andere punten blijkt de nieuwe module zeer bruikbaar. De resultaten vanuit twee pilots geven onder andere aan dat de module bruikbaar is voor een kwalitatief goede risicotaxatie en om het consultgesprek vorm te geven (zie bijlagen Schermvoorbeelden en Procesevaluaties). Leonie: ‘de volgende stap is de koppeling tussen de module en het Digitaal Dossier JGZ. Nu heeft de JGZ-medewerker twee sites openstaan en moet de informatie overgenomen worden. Het zou mooi zijn als dit niet meer nodig is.’ De successen van de Amsterdamse werkwijze zijn bij de andere GGD’en niet onopgemerkt gebleven. Leonie: ‘Er is vanuit andere GGD’en veel belangstelling voor onze werkwijze. In november 2012 hebben we daarom in samenwerking met onze JGZ-afdeling een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar kwamen tien GGD’en op af.‘ 

3. Wat was/is ervoor nodig om deze innovatie voor elkaar te krijgen?

Het ontwerp van de medewerkersmodule is door GGD Amsterdam bedacht en uitgewerkt. GGD Amsterdam heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de technische ontwikkeling van de module door het RIVM. Er is intensief samengewerkt met het RIVM om het technisch voor elkaar te krijgen. Ook inhoudelijk moest er veel uitgedacht worden, onder andere om de module geschikt te maken voor risicotaxatie.  Hiervoor is er binnen GGD Amsterdam een expertgroep samengesteld met daarin epidemiologen en JGZ-medewerkers. Leonie: ‘Er is aardig wat tijd overheen gegaan om de module uit te denken en het mogelijk te maken.’ Bij het afnemen van de E-MOVO vragenlijst geeft Leonie aan: ‘Blijvende aandachtspunt is dat er goede afspraken met scholen worden gemaakt over de benodigde voorzieningen zoals een beamer en scherm voor het introductiefilmpje, voldoende computers voor alle leerlingen en de aanwezigheid van een  leerkracht tijdens de afname naast de JGZ-medewerker.’      

4. Hoe past deze innovatie binnen de ontwikkelingen binnen jullie GGD?

De ontwikkeling van de E-MOVO medewerkersmodule sluit ten eerste aan bij de ontwikkeling binnen de JGZ om steeds meer te werken volgens risicotaxatie. Zie hiervoor ook het artikel van Leonie van Vuuren ‘Risicotaxatie en E-MOVO binnen de Amsterdamse JGZ’ verschenen in het Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg (klik hier voor de samenvatting) en de genoemde procesevaluaties bij vraag 2 (zie bijlagen Procesevaluaties). Ten tweede sluit het aan bij de invoering van het extra JGZ-contactmoment adolescenten. ‘In Amsterdam is dit schooljaar gestart met het uitvoeren van E-MOVO in de vierde klas van het voortgezet onderwijs met daaraan gekoppeld het contactmoment met de JGZ,‘ aldus Leonie.

De invulling van het extra contactmoment is een innovatie op zich. Zo is de mogelijkheid ingevoerd voor de jongeren om via chat of e-mail (anoniem) vragen te stellen. Anita Jansen (ajansen@ggdamsterdam.nl) is projectleider voor dit extra contactmoment. Wij gaan haar binnenkort vragen om de vijf vragen hierover te beantwoorden!       

5. Wie zijn de betrokkenen bij deze innovatie?

Voor meer informatie over de E-MOVO medewerkersmodule kan contact opgenomen worden met Leonie van Vuuren. Mochten andere GGD’en aan de slag willen met de module dan is deze kosteloos beschikbaar via het beveiligde deel van de website www.monitorgezondheid.nl.  

Contactgegevens:

Leonie van Vuuren

Telefoonnummer: 020-5555131

Mailadres: lvvuuren@ggd.amsterdam.nl

Profiel GGD Kennisnet: http://www.ggdkennisnet.nl/profiel/274

Bijgevoegd beeldmateriaal:

Alle interviews plaatsen we in het dossier Vijf vragen aan...

[1] E-MOVO staat voor Elektronische Monitor en Voorlichting en is ontwikkeld door Maastricht University en de GGD’en in Gelderland en Overijssel. Inmiddels wordt E-MOVO aangeboden en ondersteund door het RIVM.

9 april 2013

Wat fijn dat GGD Amsterdam dit heeft ontwikkeld en dat anderen er kosteloos gebruik van kunnen maken. Ik ga voor de GGD Twente zeker kijken of wij hier ook gebruik van kunnen maken. Ik ben ook vooral benieuwd naar hoe jullie de doelen van monitoring enerzijds (oude Emovo) en risicotaxatie anderzijds voor het contactmoment adolescenten hebben kunnen verenigen.
Met vriendelijke groet,
Marlie Cerneus (projectleider contactmoment adolescenten)
GGD Twente

HomeThema'sProfessionals