Document

GezondheidsEffectScreening (GES) Transportcentrum Schelluinen-West, gemeente Giessenlanden, 2004

18 juli 2011 | 1 minuut lezen

De gemeente Giessenlanden geeft de GGD Zuid-Holland Zuid in 2004 opdracht tot het uitvoeren van een gezondheidseffectscreening (GES) van de kern Schelluinen naar aanleiding van de voorgenomen vestiging van het transportcentrum Schelluinen-West. Het doel van dit GES-rapport is om inzicht te geven in de relevante milieugezondheidskundige gevolgen van de vestiging van het Transportcentrum Schelluinen-West voor de kern Schelluinen. Ook geeft het rapport inzicht in de milieugezondheidkundige kwaliteit ten aanzien van aspecten die niet direct met het Transportcentrum te maken hebben. Het rapport is opgesteld door de GGD Zuid-Holland Zuid met behulp van het steunpunt GES (GGD Nederland). De GGD heeft de benodigde milieugegevens verzameld en de Milieudienst Zuid-Holland Zuid heeft berekeningen uitgevoerd ten aanzien van geluid en luchtkwaliteit. De GGD heeft de GES-methodiek toegepast en de uitkomsten vertaald naar conclusies en aanbevelingen.

Auteur:
I.G. Akkersdijk, arts milieuzaken
GGD Zuid-Holland Zuid
Postbus 166
3300 AD Dordrecht
tel: 078-6321832

Inhoud:
Bij ruimtelijke planvorming wordt doorgaans uitsluitend rekening gehouden met milieufactoren op basis van wettelijke milieunormen of afspraken (bijvoorbeeld in het kader van vergunningverlening). Voor een aantal milieufactoren geldt dat ook beneden de wettelijke (grens-)waarden gezondheidsrisico's bestaan. Met de GES-methodiek wordt de milieugezondheidskwaliteit op een zodanige manier in beeld gebracht dat duidelijk zichtbaar is waar de kansen en knelpunten ten aanzien van gezondheid in relatie tot de milieukwaliteit in een plangebied liggen. De methode kan toegepast worden op stedenbouwkundige, herstructurerings- en verkeersplannen en maakt een transparante keuze bij de afweging van alternatieven mogelijk. Een plan wint hiermee aan kwaliteit en draagt zo bij aan de gezonde inrichting van de gemeente. Ook kan men hiermee latere, voorzienbare problemen voorkomen, wat veel geld kan besparen. Daarnaast kan een gemeente hiermee invulling geven aan de verplichting op basis van de WCPV (Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid) om te waken over gezondheidsaspecten van bestuurlijke beslissingen.

Zoeknummer: 29281

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals