Document

Protocol ketenzorg multi-probleem gezinnen

12 juli 2011 | 1 minuut lezen

Op 16 januari 2006 is het Coördinatiepunt Ketenzorg Multi-probleemgezinnen in de stad Groningen van start. Het coördinatiepunt is ondergebracht bij de GGD. Het is bestemd voor professionele aanmelders uit onderwijs, zorg, welzijn en dergelijke. Wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of ontwikkeling van één of meer kinderen uit een multi-probleemgezin, kunnen zij een dergelijk gezin vanaf 16 januari bij het coördinatiepunt aanmelden voor ketenzorg.
Ketenzorg is een extra maatregel naast (niet: in de plaats van) de reguliere hulpverlening. Ze bevordert een betere afstemming van de (actuele) hulp aan het gezin over een lange termijn en draagt bij tot een optimaal gebruik van de beschikbare hulpverleningscapaciteit en -expertise. Bovendien verschaft ketenzorg de hulpverleningsinstellingen een betere ingang bij zorgmijdende multi-probleemgezinnen.
De maatregel is ingegeven door een tragisch incident (2003), waarbij drie kinderen uit een Gronings multi-probleemgezin om het leven kwamen. Op initiatief van de GGD en Bureau Jeugdzorg zijn een vaste samenwerkingsstructuur en stappenplan ontwikkeld, die de hulp aan deze gezinnen in het belang van de kinderen optimaliseren. Aan de samenwerking nemen twintig Groningse hulpverleninginstellingen deel.
Behalve het bemannen van het coördinatiepunt heeft de GGD diverse andere taken bij de ketenzorg. De GGD levert de coördinator ketenzorg, die optreedt als aanspreekpunt en ondermeer verantwoordelijk is voor de dagelijkse voortgang van de zorg. Verder is de GGD lid van de coördinatiegroep, een vaste kern van vijf hulpverleningsinstellingen, die de hulpverleningsstrategie uitzet en eindverantwoordelijk is voor de ketenzorg. De verpleegkundigen van de GGD treden in voorkomende gevallen op als contactpersoon in het gezin. In die hoedanigheid zijn zij ondermeer verantwoordelijk voor het aanleveren van actuele informatie over het gezin. Zij hebben hiervoor onlangs een instructie ontvangen.
De afspraken over ketenzorg zijn vastgelegd in het Protocol Ketenzorg Multi-probleemgezinnen in de stad Groningen. Van dit Protocol heeft de GGD een Gebruikersversie gemaakt voor de instellingen die deelnemen aan het Protocol. Bovendien heeft zij algemene informatiebrochures vervaardigd voor alle professionals en voor de gezinnen die te maken krijgen met het Protocol.

Zoeknummer: 34232

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals