Nieuwsbericht

Publieke gezondheid opgenomen in concept-bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom

2 december 2015 | 1 minuut lezen

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het kabinet hebben op 27 november het concept-Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom gesloten. Gemeenten kunnen hierop reageren tot 18 december. Daarna neemt het VNG-bestuur een besluit op basis van de reacties.

Publieke gezondheid in concept-bestuursakkoord
GGD GHOR Nederland heeft de afgelopen maanden bij het ministerie van VWS en de VNG gepleit voor een sterkere rol van de publieke gezondheid ten aanzien van het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, nu de instroom van vergunninghouders in de gemeenten toeneemt. 

In het concept-bestuursakkoord is hierover opgenomen: ‘Op grond van de wet Publieke Gezondheid zijn gemeenten verantwoordelijk voor het vormgeven en uitvoeren van de JGZ en preventieve ouderengezondheidszorg, voor alle rechtmatig in Nederland verblijvende personen. Het is daarom van belang om rechtmatige verblijvende vreemdelingen op tijd in beeld te hebben en te signaleren wanneer zich gezondheidsrisico’s voordoen. De JGZ moet in staat blijven deze taak (inclusief de inzet van tolken) te kunnen verrichten’.

Bestuursakkoord: start samenwerking Rijk, gemeenten en provincies
Het concept-bestuursakkoord is gesloten om samen de uitdagingen aan te gaan die samenhangen met de opvang en huisvesting, scholing en integratie als gevolg van de verhoogde asielstroom in Nederland. De VNG en het Rijk vinden het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de problemen die voornamelijk spelen op lokaal niveau op te lossen.

Met dit akkoord start een intensieve en blijvende samenwerking tussen Rijk, gemeenten en provincies op nationaal en regionaal niveau. De verhoogde instroom van asielzoekers stelt gemeenten voor een uitdaging wanneer deze vergunninghouder worden. Op korte termijn zullen VNG en Rijk een werkgroep in te stellen om de inhoudelijke en financiële knelpunten op lokaal niveau  in kaart te brengen.

HomeThema'sProfessionals