Document

Handboek GES

16 april 2018 | 1 minuut lezen

Het handboek GES beschrijft de methodiek en geeft achtergrondinformatie over gezondheid en milieu. 

Met de Gezondheidseffectscreening (GES) krijgt een gemeente vooraf inzicht in de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van de (toekomstige) bewoners. Het geeft een goed beeld van de gezondheidskundige knelpunten en kansen bij ruimtelijke, herstructurerings- of verkeersplannen. Een GES kan bij veel projecten en plannen een zeer waardevolle investering zijn, waardoor uw gemeente een beter plan kan maken, problemen voorkomt en op termijn fors kan besparen. 

Gezondheidseffectscreening (GES) is een semi-kwantitatieve screeningsmethode om de gezondheidseffecten van diverse milieuaspecten te beoordelen en onderling te vergelijken. Planvarianten, scenario’s en gebieden kunnen met de GES gezondheidskundig beoordeeld en met elkaar vergeleken worden. Deze screeningsmethode is een hulpmiddel voor gemeenten om gezondheid in beeld brengen bij ruimtelijke beslissingen of de inrichting van de leefomgeving en is bruikbaar in het afwegingsproces van een omgevingsvisie.

De GES-woningkaarten en GES-contourkaarten geven aan waar de gezondheid van (toekomstige) bewoners meer, minder of niet beïnvloed wordt door milieufactoren zoals lucht, geluid, geur, externe veiligheid en elektromagnetische velden. Zo wordt visueel duidelijk gemaakt waar gezondheidswinst te behalen is.

GGD’en hebben de kennis en ervaring in huis voor de uitvoering of begeleiding van een GES, een gezondheidskundige interpretatie van de resultaten en een gezondheidskundig advies met mogelijke verbeterpunten en maatregelen aan het bestuur. Het GES handboek bevat de achtergronden en de handleiding voor het uitvoeren van deze  semi-kwantitatieve gezondheidseffectscreening. GGD GHOR Nederland adviseert gemeenten om voor de gezondheidseffectscreening de GGD in te schakelen.


In deze herziene versie van het Handboek (versie 1.7, gepubliceerd 2018) zijn de wijzigingen:

  • Module Buisleidingen en externe veiligheid is toegevoegd;
  • De GES-scores voor luchtkwaliteit zijn op basis van WHO-advieswaarden naar beneden bijgesteld;
  • Vooruitlopend op het in werking treden van de Omgevingswet en de verschillende AMvB’s is in elke module kort aangegeven tot welke wijzigingen dit leidt in normstelling, procedures, regelgeving of beleid;
  • Mogelijke maatregelen en effectiviteit zijn per module aangevuld.
2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals