Nieuwsbericht

Zienswijze PlanMER voor de NOVI

14 augustus 2018 | 1 minuut lezen

GGD GHOR Nederland heeft in samenwerking met de experts Gezondheid & Milieu bijgevoegde zienswijze ingediend op de Milieu Effect Rapportage voor de Nationale Omgevingsvisie.

De Nationale Omgevingsvisie wordt de langetermijnvisie die bindend is voor het Rijk. De NOVI geeft inhoudelijke uitwerking aan de maatschappelijke doelstellingen van de Omgevingswet. De NOVI vormt het Rijkskader voor toekomstige besluiten over plannen en activiteiten die mogelijk gevolgen hebben voor het milieu.  Om de beleidskeuzes voor de NOVI op milieueffecten te toetsen, dient een Milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd te zijn. Als opmaat voor de MER heeft het Ministerie van BZK – die namens het Kabinet belast is met de voorbereiding van de NOVI – de agenda voor de milieueffectrapportage beschreven in de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’ (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-19948.html). Daarin staat beschreven op welke onderwerpen het effectenonderzoek gericht is (uitgewerkt in het beoordelingskader ‘Rad van de Leefomgeving’). T/m 18 mei konden betrokken bestuursorganen, decentrale overheden en wettelijke adviseurs hun zienswijze op de NRD indienen. De adviezen die in deze periode zijn ingewonnen, worden na beoordeling door bevoegd gezag, namens het Ministerie van BZK, al dan niet meegenomen in de uitvoering van de MER. De uitkomst is het PlanMER (milieueffectrapport), waarin de effecten, kansen en risico’s worden beschreven van de beleidskeuzes en van mogelijke alternatieven hiervoor. In de volgende fase wordt de ontwerp-NOVI met het PlanMER als bijlage ter inzage gelegd, waarop we wederom kunnen reageren. Reacties op de ontwerp-NOVI kunnen leiden tot bijstelling en aanvulling van de NOVI, voordat deze door de Minister van BZK – in afstemming met de andere ministers die het aangaat – wordt vastgesteld en aan het parlement wordt aangeboden. De inzet is dat de NOVI in 2019 is vastgesteld, ruim voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

HomeThema'sProfessionals