Document

Evaluatie versperkingsproject MMK 2006

12 december 2012 | 1 minuut lezen

Het Versterkingsproject Medische Milieukunde 2003-2006 is een gezamenlijk project van de VNG en GGD Nederland. Doel van het project is de verbetering van de uitvoering van de in de Wcpv beschreven wettelijke taak van gemeenten voor medisch milieukundige zorg.

De noodzaak voor een versterkingsprogramma werd onderschreven door GGD’en, gemeenten en de ministeries van VWS en VROM. Binnen het rijksactieprogramma voor Milieu en Gezondheid werd daarom voorzien in een versterkingsproject. Een bij GGD Nederland ondergebrachte projectgroep voerde, in opdracht van VWS, van 2003 tot eind 2006 een programma uit dat tot de zo gewenste versterking moest leiden. Deze evaluatie van het Versterkingsproject Medische Milieukunde is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep van dit versterkingsproject bestaande uit de heer Luteijn namens de VNG en mevrouw Verstappen namens GGD Nederland.

Voor deze evaluatie zijn de doelstellingen van het projectplan uit oktober 2002 gegroepeerd volgens de volgende hoofdlijnen:

 1. regie gemeenten
  1. financiering van de medisch milieukundige zorg
  2. afstemming met gemeente
 2. uitvoering medisch milieukundige zorg
  1. versterking eerste lijn
  2. regionale samenwerking
 3. afstemming met de GHOR
 4. uniformiteit en kwaliteit
  1. kwaliteitsverbetering en protocolontwikkeling
  2. meer en beter gebruik maken van kennis
  3. opleiding

Per onderwerp worden de doelstelling en de gewenste concrete resultaten uit het projectplan herhaald, gevolgd door een beschrijving van de bereikte resultaten. Voorafgaand aan de beschrijving van de resultaten worden de conclusies en aanbevelingen beschreven en wordt aandacht besteed aan de strategie van het versterkingsproject.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals