Nieuwsbericht

Aanpassingen subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden per 1 maart 2018 (met terugwerkende kracht)

8 januari 2019 | 1 minuut lezen

De ‘Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden’ is een tijdelijke regeling die is bedoeld om financiële belemmeringen weg te nemen voor het verlenen aan zorg aan onverzekerde personen. De regeling dient ter ondersteuning van de ‘aanpak van personen met verward gedrag’, sinds oktober 2017 onderdeel van de portefeuille van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft besloten de subsidieregeling te wijzigen.

Met terugwerkende kracht tot 1 maart 2018 zal de voorwaarde dat een onverzekerde verzekeringsplichtig moet zijn, komen te vervallen.

Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de eerdere wijziging van de regeling waarbij deze voorwaarde voor spoedeisende zorg al is vervallen. De meldingsplicht aan de GGD blijft gehandhaafd.  

Wat betekent deze wijziging voor zorgaanbieders

 • Indien zorg wordt geleverd aan een onverzekerde persoon dient de zorgaanbieder -om in aanmerking te komen voor subsidie- dit binnen 7 kalenderdagen te melden bij de GGD.

  De bedoeling van deze melding is dat de gemeente(n) waaronder de GGD ressorteert kan bezien of aan de desbetreffende persoon vervolghulp kan worden gegeven.

  Deze meldingsplicht blijft in stand.

 • De voorwaarde persoonsgegevens (naam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit) te verstrekken vervalt. Deze gegevens zijn nodig om de verzekeringsplicht te kunnen vaststellen. Het bsn blijft nodig om te kunnen vaststellen dat betrokkene (on)verzekerd is. Voor het verstrekken van het bsn is geen toestemming nodig.

   

 • In plaats van deze voorwaarde wordt er een inspanningsverplichting gevraagd om toestemming te geven persoonsgegevens aan GGD en CAK te mogen verstrekken.

  De gemeente heeft persoonsgegevens nodig om vervolghulp (inschrijving BRP, verzekering, huisvesting, uitkering) te organiseren; het CAK gebruikt deze gegevens voor controlewerkzaamheden.

  Indien geen toestemming wordt gegeven kan worden volstaan met een beperkte set gegevens, het niet vermelden van persoonsgegevens heeft geen gevolg voor de subsidieaanvraag.

   

 • Indien in het achterliggende tijdvak tot 1 maart 2018 een subsidieaanvraag is afgewezen op grond van het ontbreken van verzekeringsplicht is het voornemen dat het CAK dit ambtshalve zal herstellen. U hoeft daarvoor vooralsnog geen actie te ondernemen. Let op: de zorg moet wel tijdig zijn gemeld en de declaratie moet tijdig zijn ingediend.

   

 • Te zijner tijd zult u nader geïnformeerd worden over bijzonderheden in verband met deze wijziging en de publicatie van de gewijzigde regeling.

 

Naast de genoemde wijziging wordt nog gekeken naar een aantal technische wijzigingen.

HomeThema's