Nieuwsbericht

Instroom asielzoekers en bezetting in COA-opvanglocaties neemt toe

16 oktober 2018 | 2 minuten lezen

Instroom asielzoekers en bezetting  in COA-opvanglocaties neemt toe
Na twee jaar van krimp is de bezetting van de asielopvang de afgelopen drie maanden toegenomen. De oorzaken van deze hogere bezetting zijn:

  1. De doorlooptijd voor asielaanvragen duurt langer dan gewenst, waar door mensen langer in de opvang verblijven.
  2. Sinds de zomer is daarnaast het aantal asielaanvragen licht gestegen. Het aandeel asielaanvragen uit veilige landen is relatief hoog. Deze zaken worden met voorrang opgepakt, waardoor andere asielaanvragen een langere doorlooptijd krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst werkt er daarom hard aan om extra personeel aan te trekken en op te leiden, om zo de wachttijden te verkorten.
  3. Ook loopt de uitstroom van vergunninghouders achter ten opzichte van de doelstellingen. Dit wordt veroorzaakt door krapte op de woningmarkt. Het Rijk en gemeenten hebben daarom afgesproken om een aantal maatregelen te onderzoeken.

De stijging in de bezetting houdt de komende tijd mogelijk aan. COA heeft deze stijging tot nu toe kunnen opvangen door inzet van de direct beschikbare reservecapaciteit op de huidige locaties. Het bezettingspercentage op de AZC’s is nu hoog, ook door het bijplaatsen van prePOL-plekken.

Indien de direct beschikbare reservecapaciteit op de huidige locaties ontoereikend wordt, zet COA (units van) opvanglocaties in die niet meer worden gebruikt, maar nog wel in hun beheer zijn.

Actueel overzicht van de bezetting in de COA-opvang
Op 8 oktober 2018 verbleven er 22.875 asielzoekers in de COA-opvang, waarvan er 6.367 statushouder zijn. Syriërs vormen nog altijd de meerderheid, namelijk 20% van de populatie in de opvanglocaties, gevolgd door Eritreeërs (10%). De groep alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) vormt 3% van de gehele populatie. Het betreft voornamelijk Eritreeërs (41%), gevolgd door Afghanen en Syriërs.

Een overzicht van de actuele bezetting en cijfers staat op de website van het COA.
Andere bronnen van informatie over de instroom en bezetting in de COA-opvang zijn:

  • CBS: hier vind je informatie over de instroom in een kwartaal op basis van cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
  • IND: hier vind je (maandelijkse) rapporten over asielaanvragen in Nederland, informatie over instroom (zoals land van herkomst).

In de PGA-contactpersonenlijst op GGD GHOR Kennisnet staat altijd de actuele lijst van COA-locaties. Deze wordt zeer regelmatig aangepast. Zie ook een overzicht van alle opvanglocaties op www.coa.nl en de amv opvanglocaties.

Meer informatie: pga@ggdghor.nl.

HomeThema'sProfessionals