Nieuwsbericht

Meertalige buitenschoolse opvang

14 juli 2016 | 1 minuut lezen

Vanaf 1 september mag buitenschoolse opvang (bso), voor ten hoogste 50% van de openingstijd van het kindercentrum per jaar, in de Duitse, Engelse of Franse taal worden aangeboden.

Om meertalige opvang te kunnen bieden, moet  de houder voldoen aan de volgende voorwaarden :

  1. De beroepskrachten meertalige bso hebben  de juiste opleidings- en  taaleisen:
    • Opleidingseisen die gelden voor de reguliere beroepskrachten (cao kinderopvang)
    • En een certificaat waaruit blijkt dat hij/zij de Duitse, Franse of Engelse taal beheerst  op ten minste niveau B2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Dit niveau moet behaald  zijn op de deelvaardigheden gesprekken voeren, lezen, luisteren en spreken;
  2. De houder heeft in het pedagogisch beleidsplan beschreven op welke wijze de meertalige opvang  in de bso wordt vormgegeven.

Voor meer informatie zie het nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

GGD GHOR Nederland is positief dat in bovenstaande regeling is opgenomen dat de houder het beleid ten aanzien van de meertaligheid in het beleidsplan moet beschrijven. We zien ook knelpunten voor het toezicht met name in het beoordelen van de certificaten en bij het hanteren van de 50% regel.

Vorige week is onze reactie op de uitvoeringstoets van deze conceptregeling aan de minister verzonden. In deze brief hebben we ook de reacties verwerkt die we van een aantal  GGD’en hebben ontvangen. De brief vind je in de bijlage.

HomeThema'sProfessionals